Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box jos Trum côngv saz, trâu saz cxiv tsang nênhx yaz

07/12/2017 10:02 G12T+7

Pâuz mênhx lơix ich, tsach nhiêmx hur cxiv tsang nênhx yaz, jê 100 tsêr nênhs nhoz jos Trum, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) tưz pâuz chênhr phangx phuôv tsangr cinh têr, tsi nhoz tos pangz mangx ntơưv Têz qơưs.

Nênhs Ê đê ntơưv nuôr tox tsongs uô nox uô hâuk, cxangz ndir luz nênhx vâtx tsât. Chor mô hinhx cinh têr zov chênhr zos chos cax phê haz zus nhux đăngs shangz nhuôs, sâu lo thu nhâpx fênhx đrăngz hur chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs lo yangx 22 chơưx nhiax/ha. Chor chuôz zis pluôs hur jos tsuôs yuôr 7%, txu yangx 3% so lo shông  2016. Iz făngz ntơư, pêx xinhv tsinhv trâu saz uô trơưs tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz xưs li tsês angr uô cêr môngl lus, tsêr côngx đôngx, hlôngr yaz tox cuanr sinh hoatx tsi huv…

Khangv 98% tsôngv box Ê đê hur jos tuôr truôx đrênhk, phat hui văn hoar truênx thôngr

Nhuôs zâu Ê đê shir phangz, an toanx thâuv lo nhoz hur môi trươngx, điêux ciênx jông đuô

Tsôngv box Ê đê hlôngr cax phê lâul, chos chor nôngz yaz TR4, TR5… sâu lo ntâu đuô, sâu lo cxangz 1 – 2 tênhr/ha

Cangr shênhv pangz mangx ntơưv Têz qơưs, chor chinhr sach txaik pênhr ưu đair, chor tsêr pluôs hur jos tưz hlang đhâu pluôs ntơưv mô hinhx zus nhux

Tsôngv box Ê đê chênhr phangx, trâu saz đâux tư cxiv tsang chor mô hinhx cinh têr zus tsax, chos kôngz trơưs cui trinhx

Pêx xinhv jos Trum uô guôx truôx khor, tsi yuôr tinhx tsangx zus tsax cxu, keiz us hur kangz tsêr tsangr

Mẫn Doanh

978
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.