Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tos tsaz lov jêv nhoz Trươngx Sa

14/02/2019 16:16 G2T+7

Tưz thôngx li nhoz angr lôngl, txus hâur shôngr yaz, tuz tros, pêx xinhv nhoz, uô hâux lưv ntơưv njâur por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) tror kangz lov jêv ntưl tsov cưv ntâu hoatx đôngs uô si tsaz, tos tsaz.

Chor hoatx đôngs hnuôr tưz uô muôx qơư lov jêv ntưl chia chor tuz nhuôs nhoz qơư “đêx ntangs hâur chuô” muôx cxang đangs jul, sir jul tuôr truôx fov por vêv tsưr cangr har txưr thiêng liêng ntơưv Têz qơưs.

Chor canr bôs, chiênr sir por trôngz Nam Yêt tsov cưv hơưv qix hâur shông yaz

Tuz tros haz pêx xinhv nhoz, uô hâux lưv ntơưv por trôngz Song Tưv Têi cuz saz môngl lêr tsuôx hâur shông

Cxul shangz tươngs Têz qơưs côngs tiêt chêr Hưng Đaos Đais vương Trânx Cuôr Tuânr nhoz por trôngz Song Tưv Têi

Ntâus tsưz thor môngr hâur shông yaz ntơưv tsuôx Song Tưv Têi

Canr bôs, chiênr sir por trôngz Sơn Ca chos ntông ndu txax njil Lâul Hôx hâur shông yaz

Canr bôs, chiênr sir por trôngz Sơn Ca tsov cưv ntâu zangv uô siz đha tsaz

Lê Phước

1,848
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.