Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz nhoz Bu Boong

23/08/2016 14:08 G8T+7

Jos Bu Boong, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) zos qơư thâuv ndur Phap cxiv tsang đônx Bu Mera uô trung tâm uô tưx haz trâu txiv phong tsox đâur tranh ntơưv tsôngv box minhx cxưx M’nông (zos anh hungx N’Trang Lơng chox kra hur ntu 1911 – 1935).

Nhis nuôr, jos muôx 175 tsêr, 738 ntâu tus nênhs, tiv zix mas zos nênhs M’nông nhoz. Chor shông jê nuôr, lo Đangv haz Têz qơưs pangz cênhz sir jul ntơưv pêx xinhv, jos tưz muôx ntâu hlôngr yaz. Ntâu công trinhx sưs li pangx tênhz, cêr, cưx đêx… lo pangz cxiv tsang. Tangs nro jos muôx yangx 140 ha cax phê, 100 ha phưx txoz, 8,5 ha angr blêx lax haz yangx 10 ha angr chos ntông nox txir cxuô zangv… Nhis nuôr, 100% chuôz zis hur jos lo zôngv pangx tênhz têz qơưs; văn hoar truênx thôngr lo tuôr truôx; tsêr muôs hangx huv phuôv vangv; nhuôs zâu lo môngl cơưv ntâuz ntơưr… Luz nênhx pêx xinhv ziv hnuz truôx đuô haz phuôv tsangr.

Jos Bu Boong lo côngs nhênhx zos Di tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs

Pangx tênhz, cêr lo đâux tư đap ưngr nhu câu luz nênhx ntơưv pêx xinhv

Tsêr muôs hangx huv phucx vux nhu câux sir zôngv ntơưv pêx xinhv hur jos

Chiênr binh lâul Điêuv Hungx (tov cơưk sangz sik) thangv lus đrul Anh hungx N’trang lơng truô tuz nhuôs nôngl

Pêx xinhv hur jos chos 100 ha phưx txoz

Jos muôx 143 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3 – 4 tênhr/ha

Cinh têr muôx, nghêx ntul ntâuz txaix lo tuôr truôx haz phuôv tsangr

Minh Huyền

612
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.