Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Luz nênhx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz Gia Nghiar ziv hnuz ziv ndê trux

22/03/2018 16:37 G3T+7

Thix xar Gia Nghiar nhis nuôr muôx yangx 80.000 tus nênhs đrul 21 minhx cxưx nhoz uô cê, hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 9,5%.

Chor shông đhâu, tôc đôx cxangz ndê cinh têr fênhx đrăngz lo yangx 20%; luz nênhx vâtx tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv, tiv zix mas minhx cxưx nênhs tsơưs ziv hnuz ziv ndê trux; chor chuôz zis pluôs txu grêl yuôr hur kangz 1%; đăngs jul pêx xinhv lo zov chênhr tu; 100% tuz nhuôs minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv lo cơưv shuv…; văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Max, M’nông đrul ntâu lêr hôix văn hoar lo tuôr truôx đrênhk, phat huy.

Chor jêx jos sâuv thangx tsangv cơ banv lo đâux tư cêr, pangx tênhz… (Hur shênhv: Cêr plơưr jos Bu Sôp, xar Đăk Nia).

Ntâu nghi lêr, lêr hôix truênx thôngr ntơưv nênhs Max, M’nông sâuv thangx tsangv thix xar lo tuôr tsês.

Pâuz muôz trơưs khoa hocx cir thuôx lus uô nox mas chor vangx kôngz ntơưv pêx xinhv jos Bu S’Rê Ur, xar Đăk Nia njuôz jông, sau lo ntâu.

100% nhuôs zâu nhoz jos Bu Koh, phươngx Nghiar Tân lo phôv câpx zor zux mâmx non.

Tramx y têr xar Đăk Nia cxiv tsang ntơưv jos Ting Wel Đơm lo huv, đap ưngr nhu câux njuôl khu moz tsuô pêx xinhv.

A Trư

4,460
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.