Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix zangv nox kangz ntơưv nênhs M’nông

10/12/2020 10:16 G12T+7

Uô nênhx nhoz cênhz thiên nhiên, puôs tav tưs nênhs M’nông sâuv thangx tsangv xênhr tưz muôx ntâu tsưr ziv hur nrar cxuô zangv uô nox sâuv tox trôngz haz hangr jôngr.

Ntơưv cxuô zangv jâuz đrox kul, nênhs M’nông pâuzmuôzlus siz shơư, uô lo ntâu zangv nox tiv zix, tsư kangz. Zuôr has txus iz cxa nguên liêus uô nox truênx thôngr xưs li plơưr car thênhx, jâuz laz, lưs az kul, txir tâuv ntangx, kos đêx, blôngx kâuz xêv, ndez, hor txoz kul... Zangv nox ntơưv nênhs M’nông siz shơư ntơưv ntâu zangv kangz xưs li az – njiv – kangz jiz – xêv – tsư hang…

Tsôngv box M’nông uô cxuô zangv nox truênx thôngr hur nuz lêr hôix

Iz cxa nguên liêus truênx thôngr uô tsư kangz ntơưv ntâu zangv nox nênhs M’nông xưs li lưs az, hor txoz kul, txir tâuv ntangx, kos đêx...

Ntâu zangv nox lo nênhs M’nông hâu hur trăngx shôngz lôx ô

Zangv nox car thênhx chi, uô puv luz nênhx cênhz tưx nhiên ntơưv nênhs M’nông

Tsư kangz nzal zangv nox ndez hâu cênhz tsôl az-njiv ntơưv nênhs M’nông

Tsuv mor truênx thôngr đrul ntâu zangv nox kangz ntơưv nênhs M’nông

H.Mai - N.Nam

5,433
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.