Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đô thix Gia Nghiar ziv hnuz ziv phuôv tsangr

03/01/2019 14:32 G1T+7

Thix xar Gia Nghiar muôx li 60.000 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư txir 13,3%. Cinh têr – xar hôi haz ndêx muôl đô thix ntơưv thix xar Gia Nghiar phuôv tsangr mênhx pêv.

Txus nuôr, 100% cêr hur plơưr thix xar lo luôv cxeik haz luôv mox nhex haz muôx hês thôngr pangx tênhz chik puv cêr; 97,5% chuôz zis lo sir zôngv pangx tênhz; chuôz zis văn hoar lo 88,4%; tiv lês jêx jos, tuv nênhs nhoz đrôngl văn hoar lo 87,1%; 96% pêx xinhv lo sir zôngv đêx huv vêv xinhz,… Thix xar muôx 39 tsêr cơưv, 455 lơp, 16 tsêr cơưv lo huv têz qơưs. Công nghiêps, thương mais – jix vus cxangz nde ntâu, đrul yangx 3.800 tsêr uô langx luôv, 353 cơ sơv công nghiêps, cxiv tsang. Shông 2018, Gia Nghiar txu lo 161 tsêr pluôs, chor tsêr pluôs tsuôs yuôr 0,41%.

Shông 2018, Gia Nghiar lo sâu bê 6 jưs anr cui hoaix đrul tangs nro chor angr zos 1.366 ha

Hês thôngr cêr, pangx tênhz, vangx tsêr đangr pho pangz cxangz ndir ndêx muôl đô thix tsuô Gia Nghiar hnuz nuôr

Nênhs kôngz ziv hnuz ziv uô trơưs công nghês cao hur uô nox. Năng suât kôngz lông lo jê 100 chơưx nhiax/ha

Hês thôngr hangr đêx, pangs đêx lo phênhz khaz cxuô, pangz mangx đêx sir zôngv, uô nox haz muôx tiêmx năng du lix haz pangx tênhz. Ảnh: Công Tính

Mô hinhx uô trơưs công nghês cao hur chos ntông nox txir

Hês thôngr zor zux ziv hnuz ziv lo zov chênhr, đâux tư ntâu făngz

Xar Đăk Nia tưz cơ banv uô tar tsang cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz

H'Mai

5,526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.