Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv viên hluôs - Nhân tôr hur phong tsox đoanx nhoz jos Bù Đách

26/03/2020 14:49 G3T+7

Chi bôs jos Bù Đach, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) nhis hnuôr muôx 8 đangv viên, hur ntơư muôx 7 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs; đangv viên hluôs (tangz tov sinh hoax đoanx) txir tiv lês yangx 50%.

Chor đangv viên hluôs por lênhx lo xair ntơưv chor đoanx viên ưu tur, muôx phâmv tsât jông, muôx saz pangz mangx. Kra, pangz ntơưv chi đoanx, chi bôs cxuô cxênhx pangz chor đangv viên hluôs nhoz jos Bù Đach ziz hnuz ziv tar nênhx. Tac phong, uô nênhx, has lus ntơưv chor đoanx viên-đangv viên hluôs hnuôr tsinhr cuz saz, sir jul, tsinhz tas, muôx saz cxiv tsang, xung cich ntơưv thanh niên... Zos chor nôngz tiz nênhs ntơưv cxuô hoax đôngs phong tsox đoanx ntơưv trôngx qơư, chor đangv viên hluôs tưz tâus ntêx, côv vur chor đoanx viên minhx cxưx nenhs tsơưs ntơưv hnuôr. .

Chor đoanx viên-đangv viên hluôs jos Bù Đach tsinhr cuz saz siz lưr cơưv shuv, uô hnox, hlang đhâu yeiz pluôs, uô bluô hnux

Đoanx viên zos đangv viên hluôs sir jul, ntâus ntêx hur phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx jông

Đangv viên hluôs Điểu Ba-Bir thư chi đoanx jos Bù Đach siz thangv cêr hoaix hoax đôngs đoanx tsuô Điêuv Kha, zus shông 1993-Bir thư chi bôs jos

Chor đoanx viên zos đangv viên cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx, uô jông trơưs chinhr sach tiz nênhs haz cêr hoaix hoar chuôz zis

Đoanx viên-Đangv viên hluôs Thị Nguyệt (tov cơưk sangz lâux) zus shông 1992, Phor Tsuv tinhx Hôis Liên hiêps Kuôl pux xar Quảng Tín, zos iz hur lênhx nênhs trâu saz hur hoax dôngs haz phong tsox tsongs ntơưv jos Bù Đach

Chi bôs haz Chi đoanx jos Bù Đach ntâu shông tsi tsês lo kruôs viv muôx thanhx tich jông yangx hur hoax đôngs

H’Mai

1,570
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.