Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Wer cxiv tsang chor chiv tiêu nghis cuêt tsuô jêx jos yaz nâng cao

12/03/2020 10:34 G3T+7

Uô kang lo huv jêx jos yaz tsuô shông 2018, Đangv bôs, chinhr cuênx haz pêx xinhv xar Đăk Wer txuôl ndir sir jul cxangz ndê chor tiêu chir, tsinhr tinhv “môngl txus qơư” hur cxiv tsang jêx jos yaz nâng cao tsuô shông 2020.

Hnuôr zos iz hur chor hâux lưv tsinhz chei zov chênhr lo xac đinhs hur chor chiv tiêu Nghis cuêt ntơưv Đangv bôs xar Đăk Wer. Trơưs ntơư, Đangv bôs xar tưz tox tsongs chox kra, tơư kra uô iz tuôv cxix chor hâux lưv sâuv cxuô făngz uô kôngz lông, cxiv tsang cơ sơv has tângx, cêr môngl lus, pangs đêx, văn hoar thêv thos, zor zux y têr, cxuôv yeiz txu pluôs... Chor chiv tiêu Nghis cuêt cênhz tsuô cxangz ndê chor chor chiv tiêu hur 19 tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz haz cxiv tsang cxangz 2 tiêu chir yaz zos tiêu chir xur 20 lus thangx tsangv nênhs nhoz jêx jos zangv kâur haz tiêu chir xur 21 lus vangx kâur-têz kâur.

Iz jêx jos cxiv tsang oz mô hinhx cinh têr zangv kâur

Txus hnuôr, 95% ntu cêr hur plơưr jêx jos ntơưv xar tưz lo luôv mox nhex trơưs phương châm Pêx xinhv haz Têz qơưs côngv uô

Shông 2019, chor ntu cêr tsinhv lo đhok txir tênhz puv cêr xưs li jos 1, jos 7, jos Bu N’đoh...

Jos 6 đrul 123 tsêr lo xair chia tox tsongs cxiv tsang thangx tsangv tiz nênhs nhoz jêx jos zangv kâur

Pêx xinhv đăng cir cxiv tsang chuôz zis văn hoar, lo muôx 90,9% shông 2019

Shông hluôs xar Đăk Wer côngv têk sâu tsuôz langz, pangz uô jông tiêu chir lus môi trươngx

H'Mai

2,601
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.