Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Sôr sir jul môngl txus qơư jêx jos yaz

05/11/2020 13:58 G11T+7

Xar Ðăk Sôr (Krông Nô) muôx 1.285 tsêr, muôx li 5.280 lênhx nênhs, hur ntơư muôx yangx 38% zos minhx cxưx nênhs tsơưs (tiv zix mas Zir, Langl).

Chor shông đhâu, xar tưz cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz. Pêx xinhv hur xar tưz txơữ xangr haz sir jul pangz mangx đăngs jul, cxuô zangv chia cxiv tsang trôngx qơư. Cơ sơv hax tângx, ndêx muôl jêx jos Ðăk Sôr ziv nuz ziv hlôngr yaz. Chuôz zis pluôs ziv nuz ziv txu grêl (tsuôl yuôr 5,7%), luz nênhx pêx xinhv ziv nuz ziv ndê trux; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 40 chơưx nhiax/shông. Nhis nuôr, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Ðăk Sôr tangz tov hu grul cxuô đăngs jul chia uô tar 2 tiêu chir tsinhv yuôr zos cơ sơv vâts tsât văn hoar, hês thôngr tsinhz chei haz tiêp câns phap luôx chia lo huv jêx jos yaz hur shông 2020.

Jêx jos yaz xar Đăk Sôr tưz muôx ntâu hlôngr yaz

Nhuôs zâu sâuv thangx tsangv xar lo zov chênhr kra ntơưr, tu đăngs jul

Tsôngv box minhx cxưx Zir nhoz xar Đăk Sôr chok phưx txoz shơư cax phê chia sâu cxangz nhiax

Nênhs kôngz xar Đăk Sôr sâu poz cưs

Xar Đăk Sôr phuôv tsangr zus yangx 2.00 tus tsax

Nghêx kraz ndâu truênx thôngr lo pux tuz nhuôs minhx cxưx Zir jos Đăk Trung tuôr tsês

Câu lax bôx ndăngl Tinhr gâux Then jos Nam Cao lo cxiv tsang, sâu lo ntâu lênhx kuôl pux nênhs Zir, Langl tuôx sinh hoax

Y Krăk

5,372
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.