Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Som ziv hnuz ziv phuôv tsangr truôx đrênhk

12/04/2018 09:25 G4T+7

Xar Ðăk Som (Ðăk Glong) nhis nuôr muôx 2.457 tsêr đrul yangx 24.500 tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs muôx jê 80%.

Iz făngz ntông chos zov chênhr zos cax phê đul angr đangr 2.200 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3 - 3,5 tênhr/ha, hur xar tsinhv muôx ntâu zangv kôngz xưs li phưx txoz, blêx haz hoa maux. Pêx xinhv tsinhv phuôv tsangr zus jê 27.000 tus tsax cxu, keiz us. Chia pangz pêx xinhv phuôv tsangr uô nox, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsinhv đâux tư cxiv tsang hêx thôngr thuiv lơix, luôv cxeik cêr hur plơưr jos; pangz nôngz kôngz chos, tsax zus tsuô chor chuôz zis pluôs phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv phuôv tsangr haz phuôv tsangr; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs shông 2017 lo 21 chơưx nhiax/shông.

Cêr môngl cxuô luz jêx jos lo luôv cxeik, zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

Tsêr cơưv lo cxiv tsang đangr pho, tox điêux ciênx tsuô chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs cơưv shuv

Hêx thôngr pangx tênhz lo đâux tư cxiv tsang iz tuôv cxix

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv xar đrul sâu lo txix 3 – 3,5 tênhr/ha

Ntâu chuôz zis uô guôx chia zus nhux đăngs

Y Sơn

2,425
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.