Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Ru zov chênhr uô tiêu chir thu nhâps hur cxiv tsang jêx jos yaz

05/09/2019 16:12 G9T+7

Uô trơưs Tsangz cxênhx Cxiv tsang jêx jos yaz, chinhr cuênx haz pêx xinhv xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) xac đinhs tiêu chir xur 10 (thu nhâps) los six zov chênhr hur “Bôs tiêu chir Cxiv tsang jêx jos yaz”.

Viv li, tangs nro xar tưz kra, uô iz tuôv cxix ntâu tsangz cxênhx, jưs anr cxiv tsang jêx jos yaz; pangz pêx xinhv pênhr txaik ưu đair; kra cir thuôx, pangz nôngz ntông tsax… chia cxuô chuôz zis phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps trơưs făngz truôx đrênhk. Cênhz trâu saz ntơưv pêx xinhv, txus nuôr, tangs nro xar tưz muôx jê 5.800 ha angr chos cax phê, phưx txoz, cao su, ntông nox txir haz hoz maux. Zos muôz khoa hocx cir thuôx lus uô nox mas cxuô zangv kôngz lông sâuv thangx tsangv hluz jông, sâu lo ntâu. Shông 2018, sâu fênhx đrăngz lo muôx li 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv xar Đăk Ru hnuz nuôr

Cêr môngl thangx tsangv uô nox tsinhv lo luôv mox nhex

Tangs nro xar muôx yangx 178 ha phưx txoz, tangz tov lo nênhs kôngz mfông qir, ntuô đrox…, tangz tov hluz jông

Xar muôx li 1.590 ha điêux, sâu fênhx đrăngz lo 0,6 tênhr/ha

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông nhoz jos Bux Sê Rê 1, muôx nhiax cxiv tsang tsêr đangr pho

A Trư

988
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.