Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk R’lâp: Tsôngv box côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz

10/01/2019 10:05 G1T+7

Hênhx Đăk R’lâp nhis nuôr muôx 5 xar lo huv Jêx jos yaz, zos: Đaos Nghiar, Nhân Đaos, Nhân Cơ, Nghiar Thăng haz Đăk Wer.

Shông 2018, hênhx tox tsongs ntâu đăngs jul, siz tưr cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv 3 xar Kiênr Thanhx, Quangv Tinr, Đăk Ru. Cênhz đrul sir jul ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, saz pâuz ntơưv pêx xinhv, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lus cxiv tsang jêx jos yaz tưz muôx hlôngr txangr mênhx pêv. Pêx xinhv ziv hnuz ziv trâu saz, siz lưr uô nox uô hâuk, xangr jông pangz cxiv tsang jêx jos yaz xưs li tsês angr, yưv đăngs jul, vâts tsât chia cxiv tsang cêr môngl lus jêx jos, tsêr cơưv… Nhangx xangv cuir I/2019, chor xar Kiênr Thanhx, Quangv Tinr haz Đăk Ru zuôr uô tar cxiv tsang jêx jos yaz.

Shông 2018, cênhz đrul pênhr đâux tư ntơưv Têz qơưs, pêx xinhv chor xar Kiênr Thanhx, Quangv Tinr, Đăk Ru yưv nhiax, côngs haz angr chia uô yangx 100 km cêr

Tsôngv box M’nông trâu saz phuôv tsangr uô nox uô hâuk, cxangz nzir thu nhâps yangx 42 chơưx nhiax/shông

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs trâu saz cơưv shuv, muôz chor nôngz kôngz yaz lus chos

Iz făngz cxuôv cêr chei kuz tsi jông, tsôngv box tsinhv tuôr truôx đrênhk văn hoar truênx thôngr jông

Xar Đăk Ru muôx tsêr nhoz lo huv trơưs cui đinhs xar lo 85%

Jos Ol Bu Tung, xar Quangv Tinr tưz muôx cêr, pangx tênhz, hês thôngr grêl đêx, vangx tsêr ziv hnuz đangr pho…

Mẫn Doanh

4,889
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.