Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông txus cheix bơ sar tưz tsi lov jêv

23/04/2020 14:39 G4T+7

Đăk Nông nhis hnuôr muôx yangx 2.800 ha bơ; hur ntơư, chor angr chos bơ chuên canh jê 800 ha, chos siz shơư muôx li 2.000 ha. Ntông bơ muôx jê 25% angr chos ntông hnox txir sâuv thangx tsangv xênhr. Bơ sâu fênhx đrăngz lo txix 10-15 tênhr/ha.

Chor hênhx muôx angr chos bơ ntâu hlo zos Đăk Mil, Đăk R’lâp, Đăk Song, Đăk Glong... Ntâu zangv nôngz bơ muôx txir kangz, tsât lươngs lo nênhs kôngz chos ntâu haz caz khư nhiav xưs li bơ 034, bơ Booth, bơ Hass, bơ sap… Nhí hnuôr, chor vangx bơ sâuv thangx tsangv xênhr tưz chuôz txus cheix sâu.Trơưs ntơư, chor nôngz bơ thươngx (bơ đêx), bơ sap, bơ 034 tangz tov txus cheix tsinhv. Viv muôx moz Covid-19, grê bơ cxuô zangv por lênhx grêl txix 5.000 - 15.000 nhiax so li chiv uô ntêx. Nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr txus cheix sâu bơ đrul saz cxơưx tưz zưv viv bơ lo grê tsơưs.

Bơ 034 ntơưv nênhs kôngz xar Quảng Sơn (Đăk Glong) tư txus cheix sâu tsinhv

Bơ Booth lo pêx xinhv ntiv hur nangz chia jangv cangz mur cxuôv hav haz tsơưs mangl anhv hươngv môi trươngx tov đrâu uô ntêx sâu

Nênhs kôngz xar Nam Bình (Đăk Song) sâu bơ chos shơư txir lưs kâuz

Bơ lo par caz muôs ntơưv chor qơư caz khư nhoz đrôngl Gia Nghĩa

Pêx xinhv Đăk Mil phênhz hov, ntiv nangz, thâux môngl cxuô xênhr, đrôngl trơưs cêr yêz taiv

Viv muôx moz, grê bơ 034 grêl ntâu, grê muôs tsơưs nhis hnuôr txix 30.000-40.000 nhiax/kg

H’Mai

1,595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.