Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Ha zov chênhr đâux tư phuôv tsangr cinh têr

14/06/2018 15:18 G6T+7

Xar Đăk Ha (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 6 jos, 2 bon đrul yangx 11.630 tus nênhs, tsôngv box nênhs tsơưs M’nông, Môngz, Chu… txir jê 50%.

Đangv bôs, chinhr cuênx haz pêx xinhv xar xac đinhs tiêu chir thu nhâps zos iz hur chor tiêu chir zov chênhr hur tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs lus cxiv tsang jêx jos yaz. Zos li, xar tưz haz tangz tov pangz nôngz kôngz, tsax zus; cir thuôx; pênhr txaik ưu đair pangz pêx xinhv phuôv tsangr chos kôngz, zus tsax. Nhis nuôr, xar muôx yangx 3.800 ha angr uô nox, hur ntơư: Cax phê yangx 1.940 ha; phưx txoz 605 ha; cxuô zangv ntông nox txir xưs li bơ, sâux jiêng, txir lưs mangz… yangx 360 ha; yuôr chor zos angr chos blêx, poz cưs, cxuô zangv hoa maux… Sâu fênhx đrăngz lo jê 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Uô nox lo zov chênhr phuôv tsangr, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv tâu jông haz truôx.

Nênhs kôngz jos Ting Wel Đăng chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl chia phuôv tsangr truôx đrênhk

Nênhs kôngz jos Ting Wel Đăng chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl chia phuôv tsangr truôx đrênhk

Pêx xinhv tsinhv chos ntâu zangv ntông nox txir xưs li bơ, sâux jiêng, txir lưs mangz… sâu cxangz nhiax cxas

Hêx thôngr pangs cưx đêx lo đâux tư cxiv tsang, đap ưngr nhu câux đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz

Chuôz zis pluôs nhoz jos 5 lo Têz qơưs pangz yik nôngz zus chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Iz chik câuv plơưr xar Đăk Ha

Iz chik câuv plơưr xar Đăk Ha

A Trư

3,108
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.