Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk D’rông txuôl nzir sir jul cxiv tsang jêx jos yaz

07/01/2021 09:56 G1T+7

Xar Ðăk D’rông (Chư Jut) muôx jêx 3.400 tsêr đrul yangx 15.150 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 85%. Uô kangz 10 shông ntâu kra uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô lo tar 15/19 tiêu chir.

Hur ntơư, chor tiêu chir cơ banv y têr, thuiv lơix, an ninh tsâx tưx tsôngv langx, văn hoar, tsêr pluôl… Zos li, luz nênhx vats tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv nde trux, njêx muôl jêx jos muôx ntâu hlôngr yaz, sâu fênhx đăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 35 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; ntâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs lo phat hui, tuôr tsês… Txix nuôr txus kangz shông 2021, Đangv bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx xar Ðăk D'rông xac đinhs txuôl nzir sir jul uô tar 4 tiêu chir tsi tâu lo zos: tsêr nhoz, zos thong, tsêr cơưv, pangx tênhz chia lo huv jêx jos yaz hur shông 2021.

Lâuv phuôz xinhz zos kôngz chok pangz ntâu chuôz zis tsôngv box xar Đăk D’rông hlang đhâu pluôl

Tsêr y têr xar lo huv mas pêx xinhv lo tu đăngs jul jông đuô

Ntâu ntu cêr môngl lus đhâu jêx jos sâuv thangx tsangv xar lo luôv mox nhex, uô muôx điêux ciêns zôngx ziv môngl lus haz uô nox

Pangs đêx lo đâux tư chia pangz mangx đêx txuôk cxuô zangv kôngz

Trơưs WBPX xar Đăk D’rông, fênhx đrăngz tangs nro xar cưr 100 tsêr đangr pho mas muôx 70 tsêr bluô nux

Kangz shông 2020, xar Đăk D’rông lo công nhênhx zos xar lo huv văn hoar

Y Sơn

3,142
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.