Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk D’rông trâu saz cxiv tsang cêt câur has tângx jêx jos

23/05/2019 14:02 G5T+7

Xar Đăk D'rông (Cư Jut) muôx yangx 3.350 tsêr, muôx li 15.150 tus nênhs; tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Nduôr, Zir, Mênhx Jênhx… muôx jê 85%.

Nôngz nhôngl đhâu, trôngx qơư tưz chênhr phangx, hu grul ntâu zangv pênhr cênhz Pêx xinhv cxiv tsang ntâu công trinhx thiêt iêur pangz mangx nhu câux sinh hoatx, uô nox uô hâuk ntơưv pêx xinhv. Xangv hur chor shông 2017 – 2018, xar tưz hu grul, siz shơư pênhr ntơưv ntâu tsangz cxênhx lo yangx 15 tiv nhiax chia đâux tư cxiv tsang cơ sơv vâts tsât, cêt câur has tângx… Đhâu ntơư, pangz cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr, uô hlôngr yaz sei luz nênhx ntơưv pêx xinhv.

Pêx xinhv tsês angr, cxưv 25% pênhr cênhz Têz qơưs uô cêr môngl lus jêx jos

Ntâu ntu cêr môngl thangx tsangv uô nox tưz lo luôv cxeik pangz cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr

100% tsêr cơưv cxuô cxênhx sâuv thangx tsangv xar tưz lo cxiv tsang đangr pho

Hês thôngr pangs đêx cơ banv txâus đêx tsuôk cxuô zangv kôngz hur cheix ntux kruôr

Jưs anr Thangx tsangv lus nhoz yaz jos 15 lo changz pangx tênhz pangz mangx nhu câux sir zôngv ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

Tsams Y têr xar lo đâux tư txangx khu moz nôis tsur chia pangz nhu câux khu moz tsuô Pêx xinhv

Y Sơn

5,147
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.