Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk D’rô trâu saz cxiv tsang cêt câur hax tângx pangz mangx pêx xinhv

12/07/2018 09:20 G7T+7

Xar Đăk D'rô muôx 2.159 tsêr, 10.100 ntâu tus nênhs; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Ê đê, Nduôr, Zir txir jê 40%.

Nôngz nhôngl đhâu, trôngx qơư tưz hu grul ntâu zangv pênhr cênhz pêx xinhv đâux tư ntâu công trinhx thiêt iêur pangz mangx nhu câux sinh hoatx, uô nox ntơưv pêx xinhv. Xangv chor shông 2016 – 2017, xar tưz hu grul, sis shơư pênhr ntơưv ntâu tsangz cxênhx lo yangx 11 tiv nhiax chia đâux tư cxiv tsang cơ sơv vâts tsât, cêt câur has tângx… Đhâu ntơư, pangz cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr, uô hlôngr yaz luz nênhx ntơưv pêx xinhv.

Pêx xinhv tsês angr, yưv 25% pênhr đrul Têz qơưs uô tar ntâu txux cêr môngl lus jêx jos

Tsêr cơưv cxênhx I Nguênr Thix Minh Khai lo đâux tư uô cxangz 6 qangr tsêr cơưv hur shông cơưv 2018 – 2019

Trams y têr đangr pho, pangz lo jông nhu câux njuôl, khu moz

Tsêr Văn hoar côngs đôngs jos K62 lo cxiv tsang ntơưv sis shơư pênhr Jưs anr 3EM

Thangx tsangv caz yaz xar Đăk D’rô uô tar muôz lus sir zôngv

Ntâu công trinhx thuiv lơis xưs li pangs ntiv đêx, cưx đêx… lo đâux tư, muôx đêx tsuôk tsuô yangx 4.000 ha kôngz lông

Cêt câur has tângx tar jux jul, pêx xinhv truôx saz phuôv tsangr uô nox uô hâuk, cxuôv yeiz, txu pluôs

Y Sơn

2,743
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.