Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Buk So zov chênhr cxiv tsang cêt câur has tângx jêx jos

25/07/2019 14:57 G7T+7

Chor shông đhâu, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tưz kruôz hu Pêx xinhv yưv côngs tsês angr haz trâu saz kruôz hu pênhr ntơưv cxuô tsangz cxênhx đâux tư cxiv tsang jêx jos yaz chia cxiv tsang chor công trinhx thiêt iêur xưs li cêr môngl lus jêx jos, pangx tênhz têz qơưs, tsêr cơưv, tsêr khu moz, thuiv lơis… pangz mangx nhu câux phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sâuv thangx tsangv.

Txus nuôr, tangs nro xar tưz muôx yangx 10 km cêr luôv cxeik haz mox nhex; 6 tsêr cơưv txix cxênhx mâmx non txus THPT; oz pangs ntiv đêx chia lo tsuôk kôngz; tsêr khu moz lo đâux tư thiêt bis cxix cxuô, đap ưngr nhu câux tu đăngs jul tsuô pêx xinhv… Đhâu ntơư, pangz mangx cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr, hlôngr yaz haz muôx luz nênhx jông đuô tsuô Pêx xinhv.

Iz chik câuv plơưr xar hnuz nuôr

Cêr môngl lus ntơưv jos 6 tangz tov lo luôv cxeik

Tsêr khu moz lo huv lus y têr, đap ưngr nhu câux tu đăngs jul tsuô pêx xinhv

12/12 jos tưz muôx tsêr văn hoar côngs đôngx

Caz jêx jos lo cxiv tsang đangr pho, zôngx ziv tsuô muôs zuôr cxuô zangv ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv

Hês thôngr thuiv lơis cơ banv txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz lông hur cheix ntux kruôr

A Trư

2,618
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.