Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut sir jul phangx tangr moz Covid-19

06/08/2020 11:19 G8T+7

Đrul tinh thânx “tangr moz li tangr nênhs fêv’, hênhx Cư Jut tưz haz tangz tov kra uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv cxênhz seiz, phangx tangr moz Covid-19.

Trơưs ntơư, hênhx tưz cxiv tsang phương anr, tangr tir tinhx hinhx cangz moz, cơư kror trôngx tamx thơix chor qơư uô langx luôv tsi zov chênhr, seiz shuôk đrăngx đrênhk chor nênhs môngl lus têz qơưs tov đrâu, thangx tsangv muôx moz lus trôngx qơư; cênhz đrul chor đơn vix, nganhx tsưc năng xênhr uô qơư tangr cxênhz seiz cangz moz ntơưv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Tâm Thắng, thangx tsangv buôl đriv xênhr Đăk Lăk. Chor xar, thix trânr tưz cxiz chênhr kruôz ntuôl Pêx xinhv uô jông saz xangr phangx tangr cangz moz; huv six has pêx xinhv chox ntâuz bul ndâux, tsơưs siz njiz, nhoz uô cê chôngz nênhs, nhoz cêv kuôl đêz 2m thâuv siz thangv lus... Zos li, txix thâuv moz Covid-19 tror muôx tuôx txul hnuôr, trôngx qơư tsi tâu muôx nênhs mangl moz.

Trôngx lôngl ntơưv cxuô jêx jos nhoz thix trânr Ea T’ling lo đei băng jôn, khâuv hiêus kruôz ntuôl phangx tangr moz Covid-19

Tsôngv box Môngz nhoz jos 4, xar Đăk Wil seiz ntơưr chia chênhr phangx tangr moz Covid-19

Zor xưr Phuc Lộc, thix trânr Ea T’ling tsi tsov cưv nghi lêr ntơưv chor cơ sơv tôn zor, tinr ngươngr

Hênhx Cư Jut cênhz đrul chor nganhx tsưc năng uô qơư tangr cxênhz seiz  moz sâuvTêz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Tâm Thắng (Cư Jut)

Tangs nro chor cơ cuan, đơn vix sâuv thangx tsangv hênhx por lênhx muôx yuôx tuô cangz moz

Tsôngv box Ê đê, jos Nui, xar Tâm Thắng uô jông chox ntâuz bul ndâux

Y Krắk

3,162
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.