Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư Jŭt nsrôih n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19

06/08/2020 11:19 G8T+7

Ðah nuih n’hâm bư kan “n’gang nau ji tưp tâm ban n’gang ka han bu lơh”, n’qual Čư Jŭt lĕ pah kan n’hanh dôl ndâk ăp ntil nau kan gơi trĕng kơp, n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19.

Tĕng nau kan aơ, n’qual lĕ ndâk njêng nau nchră kan, nau mĭn kan lor lah gĕh nô nau rĭ aơ tâm nau ji aơ, n’chăng mpông ăp ntŭk pah kan mô saơ kh’lay, ksiêm trĕng kơp ăp bu nuyh tă bơh bri dak bu, bu nuyh tă bơh ăp n’gor gĕh nau ji tưp hăn tât ta n’qual; pah kan ndrel ma ăp n’gâng kan, ntŭk kan tâm n’gor ndâk nkra mpôih ksiêm trĕng nau ji tưp tâm Trong têh 14, ta xă Tâm Thắng, mpeh tâm dăch ma n’gor Dak Lak. Ăp xă, bon jê n’hao tay nau kan mbơh hưn gơi Bu nuyh bon lan gĕh nau mĭn gĭt tâm nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp; ngăch nkah bu nuyh bon lan put muh măt, mô dơi tâm mâp âk bu nuyh bơh tach, rbŭn ta ntŭk âk bu nuyh, gŭ tâm ngai tât 2 met lah tâm n’kôch bri ma bu nuyh êng… Yor nĕ, ntơm bơh gĕh tay nau ji tưp Covid-19 tât abaơ, n’qual e hŏ saơ bu nuyh bu mĭn kơp gĕh ji tưp nau ji.

N’gar mbah ta ăp thôn, bon ta bon jê Ea T’ling dơi bu kât băng rôn, nchih nau mbơh hưn n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19

Bu nuyh bon lan bu nong Mông ta thôn 4, xă Dak Wil rŏ uănh sam bŭt bu pă gơi gĭt n’jrăng nau ji tưp Covid-19

Wâl brah ndu Phúc Lộc, bon jê Ea T’ling nchăng mpông mô hôm ân bon lan luh lăp, hăn rbŭn

N’qual Čư Jŭt pah kan ndrel ma ăp n’gâng kan ndâk mpôih trĕng ksiêm nau ji tưp tâm trong têh 14, ta xă Tâm Thắng (Čư Jŭt)

Ăp ntŭk kan, n’gâng kan tâm lam n’qual dơi bu dơm dak si tho ti bư khĭt ka man

Bu nuyh R’đe, bon Nui, xă Tâm Thắng put muh măt lah thơ luh ncho rdeh

Y Krắk

3,164
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.