Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čů Jŭt lĕ n’hâm suan mât mray n’hanh hao dŏng ăp ntil nau kh’lay nau way bu nuyh R’đe

03/04/2020 10:02 G4T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan mât mray n’hanh hao dŏng ăp ntil nau kh’lay nau way bu nong R’đe tâm n’qual Čů Jŭt dơi gĕh âk ntil nau dơi pah kan uĕh.

Tâm bon lan n’hanh tâm ăp r’năk R’đe lĕ gĕh nau mĭn gĭt mât mray nau uĕh tâm nau way tâm ban gĕh mât mray nau ngơi, sa bŭt ao nchoh mbăn, chĭng goong, wâl jong, nau pah kan kăl e… Âk gru lĕ n’hâm suan ntĭm nti nau way goh goong tŭr chĭng, tanh sah dông, tanh sa bŭt nah ăp ntil. Âk nau rbŭn ntơm kăl e dơi bu nuyh R’đe dơi bon lan n’hanh ăp n’gâng kan ndâk bư tay. Aơ jêng nau mpơl uĕh yor abaơ âk ntil nau kh’lay tâm nau way bu nong iê bu nuyh dôl ma roh tâm nau rêh plăch r’gâl mhe n’hanh hao kơt abaơ.

Bu nuyh bon lan R’đe nchoh mbăn sa bŭt ao kơt kăl e Bư brah tâm r’nglăp oh nô bơh bu nuyh R’đe (lơ 22/12/2019)

Nau kan vâng tanh dơi âk oh nur bu ur R’đe mât mray

Bu ndăm R’đe nti tanh sah siau

Dĭng năm lah drăp kh’lay bu nuyh R’đe, bư n’hao nau rêh tâm nuih n’hâm

Bu ka lô R’đe rŏng n’hanh mât mray đơn Goong

Âk đội chĭng bu nuyh R’đe tâm n’qual Čů Jŭt dơi bu ndâk njêng, dŏng tur chĭng goh goong lah gĕh nau rbŭn kh’lay

Bu nuyh bon lan ngêt ndrănh yăng yor bu ur R’đe tâm bon  n’gon

Trau sa kăl e tâm nau rêh, nau pah kan ôi mhau bơh bu nuyh R’đe

H'Mai

2,344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.