Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz ntâu hur hâux lưv kra haz cơưv ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I haz THCS Trânx Văn Ơn

18/11/2016 15:55 G11T+7

Shông cơưv 2016 – 2017, Tsêr cơưv cxênhx I haz THCS Trânx Văn Ơn, xar Đăk Nia (TX Gia Nghiar) muôx 16 lơp đrul 404 shuv xinhz txix lơp 1 txus lơp 9, hur ntơư jê 80% shuv xinhz zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Tsêr cơưv muôx 75% cưs kra ntơưr muôx tsinhx đôx huv, cưs kra phênhv ntâu tsinhv hluôs, năng đôngx, trâu saz, zov chênhr txus kruôz hu, kruôz ntuôl cxuô vangx tsêr, tuz nhuôs môngs cơưv. Txix hâur shông txus nuôr, tsêr cơưv muôx tinhx tsangs chor nhuôs minhx cxưx nênhs tsơưs tso ntơưr tsês, tsir tsi cơưv; tuôx cơưv cxix cxuô lo 98%. Tsêr cơưv tưz kruôz hu tsi tsês phong tsox siz tưr kra jông, cơưv jông trơưs chuôz kra cxuô hli, lơp muôx jul, tuv siz lưr trơưs tuânx, uô muôx nênx nêp haz tinh thânx sir jul, cơưv shuv tsuô chor cưr.

Cơ sơv vâts trât ntơưv tsêr cơưv muôx txâus tsuô tuz nhuôs sâuv thangx tsangv cơưv shuv

Shuv xinhz lo cơưv ntơưr cênhz uô hâux lưv tas sâuv mair tinhr hur six cơưv Tin hocx

Ntâu shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs tưz tsi nyai, tsinhr has chai hur six cơưv shuv

Ntâu cưr shuv xinhz nênhs Mas nhiav nhênhv ntơưr lus đruôl sâuv thư viêns hur six uô si

Cơx vua zos môn thêv thos lo ntâu shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs xair chia uô si hur six hơưv su

Hur six tsaox cơx, tsêr cơưv tsinhv cxangz nzir kruôz ntuôl chai Zos thôngs, phangx tangr tai nans moz saz tsuô chor cưr…

Phong tsox zus buô angr ntơưv cxuô chi đôix hur tsêr cơưv lo tuôr truô chia pangz chor cưr shuv xinhz njiz cêr txov nhêv

Bình Nhi

1,297
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.