Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr tsangr jông uô kôngz lông nhoz Chư K’nia

24/08/2017 11:02 G8T+7

Xar Chư K’nia (Chư Jut) nhis nuôr muôx yangx 1.700 tsêr, 8.000 tus nênhs; tiv zix zos nênhs Zir, Nungx, Nduôr, Môngz nhoz. Iz făngz trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz pâuz uô trơưs khoa hocx cir thuôx, cxiv tsang ntâu mô hinhx chos kôngz, zus tsax huv, muôx grê.

Iz făngz caiv tox angr, muôz chor nôngz blêx yaz lur nôngz nhôngl, txi ntâu, tsât lươngx lus chos chia hlôngr tsangr chiv, ntơưv nuôr tsinhv muôx ntâu đrăngs lax lux đrul chos oz chiv jê 500 ha. Ntâu pangz chos phưx txoz, cax phê… siz pangz cxangz nzir nux grê uô nox lo cxiv tsang. Ntâu tuv hơpx tac, uô cê zus tsax muôx tơưv tox điêux ciênx tsuô chor hôix viên lo pangz lus pênhr, cir thuôx, muôs sanv phâmv… Zos li, ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv nuôr sâu lo nhiax cxangz ndê, uô nênhx jông đuô.

Uô muôx chor đrăngs lax lux, muôz mair moc lus uô nox, pangz txu lo ntâu đăngs jul los đôngx

Chos sis shơư txir lưx kâuz tsi muôx nôngz haz bơ tar sâuv chor trôngz angr muôx jêz ntâu

Ntâu mô hinhx ntông nox txir tưz lo chos tar, chox lus ntâu nux grê tsuô sâuv thangx angr Chư K’nia

Pêx xinhv xar Chư K’nia uô trơưs khoa hocx cir thuôx tu yaz sâuv phưx txoz

Zus tsax phuôv tsangr, tangs xar nhis nuôr muôx yangx 1.000 tus tưv, nhux đrul tsưr ziv zus tiv zix zos zus tso yangr cênhz zus cơư guôx

Pêx xinhv tưz pâuz chênhr phangx chos nrox, bangx krâur nox tsuô tsax cxu

Ntâu tuv hơpx tac zus nhux đăngs lo cxiv tsang, siz pangz cir thuôx, pênhr, muôs sanv phâmv

Mẫn Doanh

1,402
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.