Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch rgâl mhe nau pah kan bư mir jan ba ta xă Čư K’nia

24/08/2017 11:02 G8T+7

Xă Čư K’nia (Čư Jút) abaơ gĕh rlau 1.700 r’năk, 8.000 bu nuyh; gĕh âk bu nuyh Tày, Nùng, Thái, Mông. Bơh đah nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, âk r’năk bon lan lĕ gĭt tĕng kơt khoa học kĩ thuật, ndâk njêng nau kan tăm, chiă rong ân di, gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan.

Bơh đah bư tay neh ân uĕh, dŏng ăp rnih ba mhe, play âk, uĕh tâm nau kan gơi rgâl yan tăm ăp ntil tơm, ntŭk aơ lĕ njêng gĕh âk ndrênh lŏ têh đah rnoh neh tăm du năm bar yan gĕh dăch tât 500 hec ta. Ăp ntil nau kan ndrel tăm ca phê, tiêu… suy kơl n’hao n’sĭt uĕh nau pah kan dơi ndâk njêng. Âk ntŭk kan ndrel, tâm rnglăp tâm nau kan chiă rong dơi njêng lĕ bư gĕh ntŭk ân ăp bu nuyh hội viên dơi kơl ân manh prăk, ntĭm kĩ thuật, joi ntŭk tăch ndu ndơ tăm ân ma bon lan… Yor nĕ, âk r’năk bon lan kon bu nong iê bu nuyh ta ntŭk aơ lĕ hao prăk gĕh n’sĭt tâm nau kan, nau rêh n’hao uĕh.

Ndâk njêng ndrênh lŏ tăm ba têh, ndơp dŏng rdeh tâm nau pah kan bư mir jan ba, suy kơl ntrŭnh nhâm lêt rganh tâm nau kan

Tăm play kroch mô gĕh grăp n’hanh bơ uĕh ngăn ta ntŭk neh âk lŭ chreh

Âk ntil nau kan tăm tơm sa play dơi bu nuyh bon lan tăm uĕh, gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau kan ta mpeh neh Čư K’nia

Bu nuyh bon lan xă Čư K’nia tĕng kơt nau ntĭm kĩ thuật răk chăm ân tơm tiêu

Nau kan chiă rong mpô mpa hao, lam xă abaơ gĕh rlau 1.000 mlâm rpu, ndrôk đah ntil nau kan mbâ n’hanh chiă rong ân sa hĭp êng bơh tăch

Bu nuyh bon lan lĕ blau tăm hĭp, gơi gĕh mpa ân ndrôk sa, rpu

Âk ntŭk kan ndrel n’ha nau kan chiă rong ndrôk, tâm kơl ntĭm kĩ thuật, ân manh prăk, joi ntŭk rvăt ndu ndơ gĕh bon lan tăm

Mẫn Doanh

1,401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.