Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz muôx kangz hâu ntâu

08/10/2020 14:00 G10T+7

Đhâu 10 shông ntâu uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, xênhr Đăk Nông tưz muôx 22 xar lo huv jêx jos yaz; cơ sơv hax tângx ziv nuz ziv phuôv tsangr; y têr - zor zux ziv nuz ziv hlôngr yaz lus tsât haz lươngs, cuôr phongx an ninh lo bov đamv, luz nênhx ntơưv Pêx xinhv tâu jông đuô, tiv zix mas thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, nhoz tuz, đêz; tsi yuôr luz xar tưs lo hur kangz 5 tiêu chir jêx jos yaz...

Tangs nro xênhr hu grul lo ntâu đăngs jul, tiv zix mas pangz mangx ntơưv pêx xinhv ntơưv ntâu hinhx thưc xưs li cxưv nhiax, nuz công, tsês angr... Ntu 2010-2020, pêz xênhr tưz hu grul lo muôx li 91.918 tyiv nhiax cxiv tsang jêx jos yaz, hur ntơư Pêx xinhv yưv lo yangx 2.113 tyiv nhiax... Ntu 2021-2025, xênhr txuôl nzir cxiz chênhr tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz trơưs făngz tuz, truôx đrênhk chia uô muôx kangz hâu luz nênhx vâts tsât, tinh thânx trâu Pêx xinhv nhoz thangx tsangv jêx jos. Xênhr sir jul cuôs muôx 3 hênhx, đrôngl lo huv jêx jos yaz; sir jul cuôs muôx 34 xar lo huv jêx jos yaz, 24 xar lo huv jêx jos yaz nâng cao...

Pêx xinhv jos Kon Hao, xar Đăk Ha (Đăk Glong) đei qix Têz qơưs tol txaik Đaix hôix Đangv bôx cxuô cxênhx

Hêx thôngr cêr môngl lus jêx jos thangx tsangv nhoz tuz, đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs lo luôv cxeik, mox nhex ziv nuz ziv ntâu

Tsêr khu moz ntu xar muôx tsôngv box nênhs tsơưs ziv nuz ziv lo đâux tư iz tuôv cxix, pangz mangx njuôl khu moz trâu pêx xinhv

Tsât lươngs cơưv shuv, tiv zix mas pơưk shuv xinhz Tsêr PT minhx cxưx nôix tsur cxênhx II haz III ziv nuz ziv lo jông

Nênhs kôngz trâu saz uô nox uô hâuk pangz mangx cxiv tsang jêx jos yaz

Hêx thôngr thuiv lơis bov đamv đêx chia pangz mangx uô nox uô hâuk ntơưv Pêx xinhv

Mai Anh

5,026
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.