Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsangz cxênhx 135 ntu 2016-2020: Cxiv tsang ntâu công trinhx thiêt iêur tsuô tsôngv box

26/12/2019 10:22 G12T+7

Tsangz cxênhx 135 ntu 2016 – 2020 zos Jưs anr 2 thuôx Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs Txu pluôs truôx đrênhk trơưs Cuêt tinhv xur 1722/QĐ-TTg hnuz 02/9/2016 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv đâux tư 18 xar (12 xar txov nhev tiv zix haz 6 xar buôs đriv) haz 73 jêx jos thuôx chor xar thangx tsangv I, II txov nhev tiv zix.

Tangs nro cinh phir Trung ương phênh tuôx yangx 191 tiv nhiax; hur ntơư, pênhr đâux tư cơ sơv has tângx yangx 141 tiv nhiax, đâux tư cxiv tsang chor công trinhx thiêt iêur pangz mangx luz nênhx pêx xinhv thangx tsangv jưs anr… Tsangz cxênhx tsinhv pangz phuôv tsangr uô hnox tsuô chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lus chuôz zênhx uô kôngz; yangz shuv khuênr nông; cxiv tsang mô hinhx txu pluôs, đox tos, yangz shuv 3.984 lênhx canr bôs cơ sơv haz côngs đôngx…

Ntu 2016-2020, tangs nro xênhr muôx 289 công trinhx has tângx thiêt iêur lo cxiv tsang

Ntâu ntu cêr mox nhex pangz pêx xinhv môngl lus, uô hnox zôngx ziv đuô

Chor công trinhx tsêr cơưv pangz chor cưr shuv xinhz thangx tsangv txov nhev muôx điêux ciêns jông đuô hur cơưv shuv

Iz công trinhx đêx sinh hoax phat hui muôx kangz hâu ntơưv xar Đăk Nia (Gia Nghĩa)

Tsôngv box minhx cxưx M’nông lo pangz chuôz zênhx uô hnox ntơưv tsangz cxênhx 135 ntu 2

Mô hinhx phuôv tsangr cinh têr pangz chuôz zis tsôngv box pluôs hlang đhâu yeiz pluôs tư lo uô

H'Mai

2,553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.