Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv têk, pangz đăngs jul phangx, tangr moz Covid-19

16/04/2020 09:58 G4T+7

Đrul saz xangr “tir moz xưs li tir nênhs fêv”, tangs nro têz qơưs tangz tov sir jul cxuô hnuz chia côngv têk lơưr txangr haz txu tsês moz cis txangr ntơưv moz Covid-19.

Ntơưv uô jông xangr, uô trơưs hâux lưv cêv kuôl tsôngv langx, uô trơưs chor tsưr ziv phangx, tangr Covid-19 lo ưu tiên uô ntêx hlo. Ntâu lênhx pêx xinhv tưz trâu saz pangz vâts tsât, tinh thânx chia cênhz Đangv, Têz qơưs tox tsongs phangx, tangr moz Covid-19, pangz mangx bov đamv an sinh tsôngv langx, uô nênhx an toanx, đăngs jul ntơưv pêx xinhv. Ntâu nhu iêur phâmv haz chuôz zênhx lo pêx xinhv chox tuôx pangz, xang tuôx đênhr saz tinh thânx, pangz chor cưs yuôx, canr bôs, tuz tros - chor nênhs tangz tov nhoz ntu tov ntêx hur hâux lưv phangx, tangr moz...

Chi đoanx Bor Đăk Nông pangz vâts tsât, đênhr saz tinh thânx Pangz côngz txux phangx, tangr moz Covid-19 ntơưv xar Tâm Thắng (Cư Jut). Ảnh: Y Sơn

Cưs yuôx hnuz mo uô hâux lưv njuôl chêr sur nênhs môngl lus đhâu Trams cxênhz yuôx moz Cai Chanh, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp)

Chor yangr yêz taiv uô jông chox ntâuz bul ndâux haz njuôl chêr sur thâuv môngl lus đhâu chor trams cxênhz yuôx

Đoanx viên thanh niên hênhx Đăk R’lâp kruôz ntuôl haz khơưs ntâuz bul ndâux tsuô nênhs môngl lus tsi chox ntâuz bul ndâux

Pus Lê Thị Lễ (88 shông) nhoz thix trânr Kiến Đưc (Đăk R’lâp) pangz tsuô hâux lưv tangr moz

Zơưv Vũ Minh Tiến (sangz xik), Tsưr jos Bu Dăr, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) tưx ru nhiax nal yênhx puô đeiv ntơưr kruôz ntuôl phangx, tangr moz Covid-19. Ảnh: A Trư

Ntâu car nhênhs, joanh nghiêps, tsêr saz jông khơưs nhu iêur phâmv tsuô tsôngv box nênhs tsơưs njiz cêr txov nhev viv moz Covid-19

H'Mai

2,310
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.