Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv têk pangz nênhs uô nênhx txov nhev

19/11/2020 09:18 G11T+7

Nôngz nhôngl đhâu, Hôix Chưr thâps laz (CTĐ) xênhr tưz kra uô ntâu tsangz cxênhx, hoax đôngx, uô hlôngr txangr hur hâux lưv phuôv tsangr hôix.

Tiv zix, phat hui vai tsox hâur pâuk, cxơưz pangz hur chor hoax đôngs nhân đaos tưx thiêns, cxuô cxênhx hôix tưz pangz lo ntâu lênhx nênhs pluôs, nênhs uô nênhx txov nhev, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx ndê trux. Xangv txix shông  2015-2020, Hôix CTÐ xênhr tưz hu tangs nro tsôngv langx pangz lo yangx 215 tiv nhiax trâu hâux lưv nhân đaos, cxuô cxênhx hôix tưz pangz lo yangx 1,1 lênhx nênhs lo sir zôngv. Ntâu đơn vix, car nhân khơưs puz jê 276.000 poz nux, 183 luz tsêr siz hluz, 66 công trinhx, 54 tus nhux đăngs, yik, 324 suât hocx bôngv, 73 luz yêz ntol, yêz thơưz, njuôl, khu moz haz phaiz pangz yuôx trâu yangx 66.000 lênhx nênhs pluôs, nênhs mangl tsât lov da cam, tsôngv box minhx cx ưx nênhs tsơưs. Hâux lưv tso nyangr tinhx nguêns lo cxuô cxênhx pêx xinhv cuz saz uô trơưs, tso lo yangx 29.000 đơn vix nyangr.

Hôix CTĐ xênhr cênhz đrul Tsêr mor siz hluz Tsêr khu moz Đa khoa xênhr khơưs yênhx chênhz pluôl nox khôngz trâu nênhs txov nhev muôx moz

Cxuô cxênhx Hôix CTĐ xênhr zov chênhr, tu nênhs moz hur chor chuôv tai nans zos thông

Banx zos tsêr Chưr thâps laz trâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx tsov nhev ntơưv xar Nâm N’đir (Krông Nô)

Hâux lưv tso nyangr tinhx nguêns lo cxuô cxênhx pêx xinhv cuz saz lus uô trơưs

Khơưs yêz ntol, yêz thơưz trâu nênhs khuêt tâts

Y Krăk

3,983
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.