Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx tangr kruôr tsuô kôngz lông

20/02/2020 13:43 G2T+7

Ntâu hli tsi lus nangs, ntux kruôr ntêr, tinhx tsangs ntux kruôr ziv hnuz ziv hênhr ntơưv tangs nro cxuô hênhx haz đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Yênhx cxênhz ha kôngz lông mangl tuôs kruôr. Ntâu chor angr cax phê, phưx txoz, blêx, poz cưs haz ntâu zangv kôngz lông ntơưv cxuô hênhx... tangz tov mangl kruôr tuôs, cxuôv hav txus năng suât haz muôx khav năng pôngz đơưz. Hur ntơư, ntâu nav đêx, mir đêx tưz kruôr, chor công trinhx pangs đêx tưz grêl kêl hênhr, pêx xinhv tsuv pôngz nhiax ntâu chia ntar mair khơưz pangs nrar đêx tsuôk kôngz lông...

Pêx xinhv cxuô qơư tưz chênhr phangx krơưz kror đêx zuôr đêx sinh hoax haz tsuô kôngz cheix ntux kruôr

Pêx xinhv jos Đăk Kua 3, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) tangz tov đha cênhz ntux kruôr, chênhr mangx thâuv pangs tsinhv yuôr đêx chia tsuôk kôngz

Angr kruôr tưz muôx ntâu sâuv ntâu hangr lax chos blêx

Iz công trinhx pangs đêx lux nhoz hâur đêx thuôx xar Đăk N’Drung nhis hnuôr tangz tov grêl kêl haz qơư tso đêx tưz kruôr, tuôx đrox

Pêx xinhv phươngx Quảng Thành, đrôngl Gia Nghĩa ntar mair khơưz pangs nrar đêx tsuôk kôngz

Pangs ntiv đêx ntơưv xar Quảng Khê, hênhx Đăk Glong tưz tơưv kangz pangs

Mai Anh – A Trư

4,154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.