Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bôs jos Bu Rwuah uô jông vai tsox chox kra

28/11/2019 14:28 G11T+7

Chi bôs jos Bu Rwuah, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) nhis hnuôr muôx 11 đangv viên; hur ntơư 8 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs, 1 đangv viên pux.

Ntâu shông đhâu, uô trơưs Nghis cuêt ntơưv Đangv wiv cxênhx saz, cxênhx wiv tưz cxiv tsang Nghis cuêt chia chox kra đangv viên, cxuô tsov cưv đoanx thêv haz pêx xinhv sâuv thangx tsangv phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar. Zos li, an ninh tsâts tưs sâuv thangx tsangv lo tuôr truôx đrênhk; văn hoar truênx thôngr lo tuôr tsês, phuôv tsangr; luz nênhx ntơưv chor đangv viên hur chi bôs haz Pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv nde trux; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx li 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Hnax sh, 100% đangv viên Chi bôs por lênhx uô tar jông hâux lưv. Chi bôs lo Đangv wiv cxênhx saz ntâus grê uô tar jông đăngs hnuv ntâu shông tsi tsês.

Pus Thix Niê (tov cơưs sangz lâux) Phor Bir thư Chi bôs, Chi hôis trươngv Hôis kuôl pux jos đênhr saz tix vi uô jông cxuô phong tsox

Zơưv Điêuv Phôt (sangz xik) Bir thư Chi bôs, Tsưr jos Bu Rwuah yangv, đênhr saz pêx xinhv uô hnox

Nghis cuêt Chi bôs zov chênhr khuênr khich pêx xinhv, đangv viên phuôv tsangr cax phê, phưx txoz

Uô trơưs chuv trương ntơưv Chi bôs, pangz ntul ntâuz txaix hur jos lo cxiv tsang haz hoax đôngs muôx kangz hâu

Pêx xinhv tưz tuôr tsês haz phuôv tsangr ntâu nhax cus truênx thôngr

Đrul chox kra ntơưv Đangv, ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông hur jos tưz muôx luz nênhx truôx

A Trư

3,709
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.