Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bôx jos Bu Bir hur saz muôx jul ntâu shông tsi tsês

26/01/2018 14:02 G1T+7

Chi bôx jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) nhis nuôr muôx 10 đangv viên, hur ntơư 9 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs, 2 đangv viên pux.

Nôngz nhôngl đhâu, chi bôx zov chênhr cxiv tsang cêr hoaix haz kra cxix cxuô Nghix cuêt ntơưv Đangv wiv cxênhx sâuv tsus tsuô chi bôx. Txix ntơư, tơư kra tsinhz mênhx tsuô đangv viên, cxuô tsov cưv đoanx thêv haz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar… Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv tưz xưs li chor đangv viên hur chi bôx ziv hnuz ziv nde trux. Chor cêr chei kuz tsi jông lo tso tsês; văn hoar truênx thôngr lo tuôr truôx haz phuôv tsangr; an ninh tsâtx tưx sâuv thangx tsangv lo tuôr truôx đrênhk.

Ntâu shông đhâu, 100% đangv viên hur Chi bôx jos Bu Bir por lênhx uô tar đăngs nuv. Chi bôx lo cxuô cxênhx wiv Đangv cxênhx sâuv côngs nhênhx hur saz, muôx jul ntâu shông tsi tsês.

Ntơưv chor jas sinh hoatx đinhx cix hli, Bir thư chi bôx Điêuv Minh tsinhr zov chênhr zor zux tsinhz chei saz xangr tsuô chor đangv viên

Đangv viên, Bir thư Chi đoanx Thix Ly (sangz xik) kruôz ntuôl đoanx viên thanh niên trâu saz tuôx côngv phong tsox đoanx cơ sơv

Phor Bir thư Chi bôx Điêuv B’Lêt (sangz lâux) yangv seiz, đênhr saz pêx xinhv trâu saz uô nox, uô hâuk

Uô trơưs mux tiêu phuôv tsangr cinh têr ntơưv Đangv, Têz qơưs, ntâu tsêr pễ xinhv hur jos tưz đâux tư mair moc lus pangz mangx los đôngx uô nox

Ntâu nhax cux truênx thôngr xưs li ndăngs poz jêz, đruôl chiêng haz huz lâul… lo chor đangv viên, pêx xinhv nrar haz khơưs tsês

Minh Huyền

3,008
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.