Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bôx jos B’Sê rê A hur saz muôx jul ntâu shông tsi tsês

26/10/2017 09:27 G10T+7

Chi bôx jos B’Sê rê A, xar Đăk Som (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 10 đangv viên, hur ntơư 9 đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs, 3 đangv viên pux.

Nôngz nhôngl đhâu, chi bôx tsinhr zov chênhr hâux lưv zor zux tsinhz chei saz xangr tsuô chor đangv viên, thanhx viên chor tsov cưv đoanx thêv haz pêx xinhv; kra mênhx pêv chor nghix cuêt ntơưv Đangv tsuô cxuô lênhx đangv viên uô trơưs. Chi bôx zos đăngs nuv tsuô cxuô lênhx đangv viên cênhz iz zangv hâux lưv mênhx pêv li: Đangv viên pux uô côngz txux dân xur cêr hoaix hoar chuôz zis; đangv viên hluôs cangr pangz phong tsox đoanx thanh niên; đangv viên zos dân cuân, an ninh viên cangr pangz an ninh tsâtx tưx; đangv viên zos canr bôx jêx jos cangr pangz phuôv tsangr cinh têr…

Ntâu shông đhâu, 100% đangv viên Chi bôx jos B’Sê rê A, por lênhx uô tar jông hâux lưv. Chi bôx lo Đangv bôx xênhr côngs nhênhx “Lo huv tiêu chuânv hur saz, muôx jul tiêu biêuv” 5 shông tsi tsês, ntu 2010-2015.

Đangv viên H’Griêng (sangz lâux) kruôz hu tix vi hur shông shang nhuôs uô trơưs jông cêr hoaix hoar chuôz zis

Chor đangv viên tsinhr kruôz hu pêx xinhv đai qix Đangv, qix Têz qơưs tsuô chor hnuz lêr, tsaz

Bir thư Chi bôx K’Trung (sangz lâux) tsinhr thôngx zênhv nôix jung văn banv, nghix cuêt cênhz ban tưx cangr uô ntêx kra txus txuô chi bôx

Iz chik câuv jos B’Sê rê A hnuz nuôr

Đrul chox kra ntơưv chi bôx, luz nênhx ntơưv chor đangv viên tưz sưs li pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv bluô nux, uô nênhx truôx

Đangv viên K’Trung kruôz ntuôl pêx xinhv tuôr truôx nhacx cux truênx thôngr ntơưv nênhs Max

Bir thư Chi bôx K’Trung tsinhr khuênr khich pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk

A Trư – Y Krắk

3,690
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.