Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu hoatx đôngs tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông xar Đăk R’tih

23/02/2017 10:22 G2T+7

Xar Đăk R’tih (Tui Đưc) nhis nuôr muôx jê 2.300 tsêr, 9.000 tus nênhs, hur ntơư nênhs M’nông txir 70%. Chor shông đhâu, iz fangz sir jul pangz, tos điêux ciêns ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box M’nông ntơưv nuôr tưz pâuz tuôr tsês, phat hui cxuô nux grê văn hoar truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx.

Nax shông, ntâu nghês nhân tuôx cênhz côngv chor lơp kra côngx chiêng, ntul ntâuz txaix, kraz ndâu tsuô cxênhx hluôs haz pux tuz nhuôs nhoz trôngx qơư... Zos li, ntơưv cxuô jêx jos tưz cxiv tsang lo câu lacx bôs khoz đruôl côngx chiêng (pangz đruôl chiêng ntâu shông haz pangz đruôl chiêng tsơưs shông); yangx 80% kuôl pux M’nông txix 18 shông tror sâuv pâuz ntul ntâuz txaix; nghêx kra ndâu truênx thôngr lo phuôv tsangr; ntâu sanv phâmv sưs li cơưv, vangz, yâus, tơưz... tsinhv lo pux tuz nhuôs sir zôngv ntâu. Hur luz nênhx chiax nhoz cxuô hnuz, tsôngv box M’nông ntơưv nuôr tsinhv zov chênhr tuôr tsês nhacx cus, âm nhacx, khâuz ndơưk truênx thôngr haz cxuô zangv nox truênx thôngr.

Ntâu nghi lêr truênx thôngr tiv zix sưs li thor chaix, côngv lus nangs, côngv blêx yaz, côngv đăngs jul... tsinhv lo trôngx qơư haz pêx xinhv tror uô tơưv, tsov cưv hur chor hnuz lêr hôix

Nhacx cux truênx thôngr lo tuôr tsês, phat hui

Ntâu san phâmv ntơưv kraz ndâu truênx thôngr, tiv zix mas cơưv lo sir zôngv ntâu

Kuôl pux M’nông xar Đăk R’tih tuôr tsês khâuz ndơưk haz cuz saz lus ntơưv ndix ntul, uô lo chor sanv phâmv ntâu zangv maux

Hur chor lêr hôix lux ntơưv jos, los sis hur chor hnuz sinh hoatx côngx đôngx, chor pangz đruôl chiêng ntơưv jos, câu lacx bôs por lênhx tuôx xênhr chêr, khoz đruôl

Zangv nox truênx thôngr tưz zos niêmx tưs haox, đăcx sanc ntơưv chor nênhs nhoz nuôr

Kuôl pux M’nông hu gâux, hâuk chơưr cxuôr... hur hnuz hôix jêx jos

H' Mai

1,845
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.