Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos K62 hnuz nuôr

03/11/2016 16:51 G11T+7

Jos căn cưr cach mangx K62, xar Đăk D’rô (Krông Nô) nhis nuôrmuôx 345 tsêr đrul 1.300 ntâu tus nênhs, tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Ê đê, Zir, Nduôr, Nungx txir yangx 35%.

Cax phê zos chor ntông chos zov chênhr ntơưv jos đangr 250 ha, txi fênhx đrăngz lo yangx 3 tênhr/ha. Zus tsax cxu tưz lo pêx xinhv zov chênhr đrul jê 1.000 tus tsax cxu, 4.000 tus kaz us… Iz fangz, hêx thôngr cưx đêx lo cxiv tsang pangz yangx 20 ha blêx lax ntơưv pêx xinhv hur jos chos lo 2 chiv/shông, poz cưs chiv ntux tsâux chos muôx jê 350 ha. Nhis nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Chor chuôz zis pluôs (trơưs huv pluôs yaz) yuôr 20%. Jos sir jul chor chuôz zis pluôs txu fênhx đrăngz 5 – 10 tsêr/shông.

Iz chik câuv jos K62 hnuz nuôr

Pêx xinhv tror kangz chos cax phê zos lu chik haz chos yaz; cênhz chos ndix ntông nhôngs chia chos phưx txoz, cxang sâu lo nzir nhiax sâuv iz đaiv angr

Phưx txoz zos zangv ntông nhiar lo pêx xinhv chos yaz muôx jê 20 ha

Tsôngv box M’nông zôngv mair ntâus poz cưs chia txu đangs jul los đôngx

Chor lax por lênhx chox lo mair môngs leik ntâu liên hoanx

Cưx đêx lo cxiv tsang pangz pêx xinhv tsuôk ntâu thangx kôngz lông hur jos

Pêx xinhv zov chênhr phuôv vangv mô hinhx tu zus nhux đangs

Bình Nhi

1,128
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.