Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Yôk Ju, căn cưr điax txuôl njiz cêr hanhx langz ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz

29/10/2020 14:22 G10T+7

Jos Yôk Ju, xar Nâm Nung (Krông Nô) thuôx Căn cưr ntâus tsangv B4 – Ntâu xênhr IV, zos Căn cưr cach mangx ntơưv lưx lươngs ntâus tsangv (xênhr Quảng Đưc kuz) haz lưx lươngs ntâus tsangv chor xênhr IV hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ (1959 – 1975).

Nuôr zos trôngx qơư hoax đôngs an toanx ntơưv chor cơ cuan ban nganhx Hênhx wiv, Xênhr wiv, Ntâu xênhr; zos hanhx lang ntâus tsangv chox tiz nênhs, cxuô zangv tov kangz môngl trâu tov ntêx, zos banv lêx txuôl Têi Nguên haz făngz Đông Nam Bộ, făngz Kâuv têz trâu Kangz têz. Txix kangz hli 12/1959, tsôngv box M'nông nhoz jos Yôk Ju haz ntâu luz jos sâuv thangx tsangv xar Nâm Nung tưz thair jeik, pangz cach mangx. Ntơưv jos Yok Ju, chik I Pangz B90 (Đông Quảng Đức) tưz chênhr mangx phuôv vangv cơ sơv, cxiv tsang lo thangx tsangv, qơư ntang tơư krêz făngz jos Sa-Nar, txuôl nzir krêz thangx tsangv jos Đăk N’Ting chia txangr jê hênhx Khiêm Đưc haz Gia Nghĩa; pangz mangx krêz yangz cêr hanhx langz ntâus tsangv Kâuv têz-Kangz têz ntu Kangz têz Têi Nguên txuôl trâu făng Ðông Nam bộ, uô muôx ntu cêr zov chênhr ntâus tsangv trâu cach mangx tangs nro têz qơưs has tsongs, Quảng Đưc has jiêng.

Jos Yôk Ju, xar Nâm Nung (Krông Nô) nuz nuôr

Tsêr bia tsês ndu lo uô ntơưv jos Yôk Ju ndu txul chor anh hungx liêx sir tuôs hur ntu ntâus tsangv tir Mỹ chơưv têz qơưs

Tsôngv box M’nông tuôr tsês nghêx kraz ndâu lâul

Cxuô cxênhx pêx xinhv jos Yôk Ju tưx hox đrul truênx thôngr cach mangx, côngv saz cxiv tsang jêx jos phuôv tsangr

Tsôngv box M’nông chok cao su chia sâu cxangz nhiax txas

Jos Yôk Ju nhis nuôr muôx 270 tsêr đrul yangx 1.120 lênhx nênhs

Y KRắk

2,207
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.