Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Sar Pa ziv hnuz ziv nde trux

15/03/2018 15:05 G3T+7

Jos Sar Pa, xar Thuânx An (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 404 tsêr đrul yangx 2.030 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir 90%.

Iz făngz kông chos zov chênhr zos cax phê đrul angr yangx 250 ha, sâu fênhx đrăngz lo txix 3 – 3,5 tênhr/ha, hur jos tsinhv muôx ntâu zangv kông xưs li điêux, phưx txoz, blêx lax… Chia pangz pêx xinhv phuôv tsangr uô nox, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsinhv đâux tư hêx thôngr đêx, luôv cêr mox nhex hur plơưr jos; krêz ntâu lơp kra cir thuôx chos kôngz lông, zus tsax; pangz ntâu nôngz kôngz chos, nôngz tsax zus pangz chor chuôz zis pluôs phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx khor haz phuôv tsangr. Txus nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Tsêr cơưv lo cxiv tsang cxix cxuô, tuz nhuôs pêx xinhv lo môngl cơưv ntâuz ntơưr.

Cêr hur plơưr jos lo luôv mox nhex đangr pho, zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus.

Pêx xinhv tsinhv chos blêx lax 2 chiv/shông chia txâus nox.

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr hur jos, sâu lo txix 3 – 3,5 tênhr/ha.

Pangs đêx Trôngz hluôr tơưk Thuânx An lo đâux tư krêz đangr, txâus đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz cheix ntux kruôr.

Yangx 50% chuôz zis hur jos muôx nhiax zuôr yêz công nông pangz uô nox uô hâuk.

Lo têz qơưs pangz nôngz, ntâu ziv tsôngv box M’nông nhoz jos Sa Pa chuôz phuôv tsangr zus nhux đăngs.

Y Sơn

839
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.