Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Jun Juhr tox tsongs phuôv tsangr cinh têr nông nghiêpx

02/11/2017 09:55 G11T+7

Jos Jun Juhr, xar Đưc Minh (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 281 tsêr đrul yangx 1.355 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir yangx 90%.

Cax phê zos ntông chos zov chênhr ntơưv jos đrul angr chos yangx 200 ha, sâu lo fênhx đrăngz yangx 3 tênhr/ha. Zus tsax tưz lo pêx xinhv zov chênhr đrul muôx jê 600 tsax cxu, 780 tus keiz us… Hêx thôngr pangs cưx đêx pangz yangx 20 ha blêx ntơưv pêx xinhv hur jos chos lo 2 chiv/shông, sâu lo 5 tênhr/ha. Nhis nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuô nênhs hur jos lo yangx 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, chor chuôz zis pluôs (trơưs huv pluôs yaz) yuôr 20%. Jos sir jul txu chor chuôz zis pluôs grêl txix 6 – 10 tsêr/shông.

Phưx txoz zos kôngz chos yaz lo pêx xinhv phuôv tsangr đrul chor angr muôx yangx 25 ha

Iz făngz phuôv tsangr kôngz công nghiêpx, pêx xinhv tsinhv chos txir lưs mangz, krar, hor txoz… chia sâu cxangz nhiax txas

Lo Têz qơưs pangz pênhr txaik ưu đair, ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông tưz phuôv tsangr zus nhux đăngs

Jos Jun Juhr muôx yangx 20 ha angr chos blêx lax 2 chiv/shông

Cêr jêx jos luôv mox nhêx, cxiz chênhr uô nox uô hâuk ntơưv jos ziv hnuz ziv ndê trux

Hêx thôngr pangs cưx đêx lo zov chênhr đâux tư, pêx xinhv muôx txâus đêx tsuôk cxuô zangv kôngz chos hur cheix ntux kruôr

Y Krắk

2,360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.