Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Za Rah ziv hnuz ziv phuôv tsangr

09/05/2019 14:26 G5T+7

Jos Bu Za Rah, xar Nghiar Thăng (Ðăk R’lâp) nhis nuôr muôx 130 tsêr đrul 648 tus nênhs, minhx cxưx M’nông muôx yangx 70%.

Iz făngz kôngz chos tsinhv zo scax phê đrul angr đangr yangx 150 ha, sâu fênhx đrăngz 3 tênhr/ha, jos Bu Ja Zah tsinhv muôx ntâu zangv kông chos xưs li cao su, phưx txoz, blêx lax haz jê 3.000 tus tsax cxu, keiz us… Chia pangz pêx xinhv uô phuôv tsangr uô nox uô hâuk, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsinh vđâux tư cxiv tsang hês thôngr thuiv lơis, luôv cêr mox nhex hur plơưr jos; pangz nôngz kôngz, nôngz tsax tsuô chor chuôz zis pluôs phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv jos Bu Ja Zah hnuz nuôr

Jos muôx li 100 ha cao su

Jos lo đâux tư cxiv tsang pangs đêx chia txâus đêx tsuôk cxuô zangv kôngz hur cheix ntux kruôr

Tsôngv box minhx cxưx M’nông cxưv côngs cênhz têz qơưs uô cưx đêx la

Jos muôx yangx 20 ha angr chos blêx 2 chiv/shông

Nhuôs zâu hur ntu shông lo môngl cơưv ntơưr

Y Sơn

2,834
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.