Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu N’Jang hlôngr yaz

13/07/2017 10:31 G7T+7

Jos Bu N’Jang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 220 tsêr, 970 tus nênhs, tiv zix mas tsôngv M’nông, Chu, Cao Lan, Ê đê… nhoz.

Trơưs zơưv Điêuv Nanh, Tsưr jos, nôngz nhôngl đhâu lo pangz mangx kra khoa hocx cir thuôx chos kôngz, zus tsax, đâux tư cxiv tsang cơ sơv hax tângx ntơưv Têz qơưs haz trâu saz ntơưv pêx xinhv, txus nuôr, jos tưz muôx 2.000 ha cax phê, 1.000 ha phưx txoz haz 50 ha kôngz lông lur nôngz nhôngl. Iz fangz ntơư, pêx xinhv hur jos tsinhv zov chênhr tuôr truôx haz phuôv tsangr văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx sưs li kraz ndâu, ntul ntâuz, đruôl chiêng… Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chor chuôz zis pluôs txu grêl yuôr 45 tsêr. Luz nênhx pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx, ndêx muôl jêx jos ziv hnuz ziv hlôngr yaz.

Lo Têz qơưs zov chênhr đâux tư cơ sơv hax tângx mas jos tưz muôx 3,5 km cêr luôv cxeik, mox nhex haz 100% chor tsêr nênhs hur jos lo sir zôngv pangx tênhz tơưk puv cêr

Iz fangz chor angr chos cax phê, phưx txoz, jos tsinhv muôx yangx 50 ha angr chos kôngz lông sưs li kos laz, poz cưs, tâuv…

Ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz đâux tư yêz pangz mangx uô nox haz thâux kôngz lông

Chuôz zis pus Buix Thix Muix, cangr shênhv angr chos bơ tsi tâu lôngl chik chia chos shơư krar, krar đăngx… sâu nzir thu nhâpx

Cênhz phuôv tsangr cinh têr, tsôngv box hur jos tsinhv zov chênhr por phưv, phuôv tsangr chor nghêx truênx thôngr sưs li ntul ntâuz txaix,  haz cơưv, vangz…

A Trư

2,187
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.