Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Jar trâu saz txu pluôs

29/03/2018 09:43 G3T+7

Đhâu ntâu tsangz cxênhx, jưx anr xưs li 3EM, 134, jưx anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên, Cuêt tinhv 54…, jos Bu Jar, xar Đăk N'Drung (Đăk Song) tưz zov chênhr đâux tư cêr môngl lus hur plơưr jos, cêr môngl lus thangx tsangv uô kôngz lông, chia txaik pênhr ưu đair phuôv tsangr uô nox, pangz nôngz ntông chos, nôngz tsax, qir, kra cir thuôx…

Zos li, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv ndê trux, sâu fênhx đrăngz lo 24 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Shông 2017, chor chuôz zis pluôs ntơưv jos muôx 26 tsêr, nhis nuôr tưz txu grêl txuôr 17 tsêr.

Tsôngv box M’nông siz kra tsưr ziv tu cax phê

Pêx xinhv tu phưx txoz trơưs cui trinhx cir thuôx

Jos Bu Jar muôx 15 ha blêx lax chos 1 shông 2 chiv

Pêx xinhv muôz mair lus uô kôngz uô lông

Jos phuôv tsangr zus 300 ntâu tus tsax cxu

Cêr môngl tsuô thangx tsangv uô kôngz lông lo luôv mox nhex chia pêx xinhv zôngx ziv thâux kôngz lông

Y Sơn

3,790
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.