Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bor chir tsinhr môngl cênhz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs

20/06/2019 14:26 G6T+7

Nôngz nhôngl đhâu, ntơưv phaiz iz cxa zangv bor, taps chir tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, thangx tsangv txov nhev tiv zix tưz pangz mangx kruôz ntuôl huv six, muôx kangz hâu chor chuv trương, cêr chei ntơưv Đăngv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, nênhs jông, hâux lưv jông, mô hinhx uô nox, uô luôv tiêu biêuv môngl txus tsuô tsôngv box nhoz tuz nhoz đêz, thangx tsangv txov nhev tiv zix.

Bor chir tưz pangz mangx uô hlôngr txangr ntơưv pâuz txus saz xangr lo, hanhx đôngs ntơưv tsông box minhx cxưx nênhs tsơưs, tuôr truôx đrênhk tinhx hinhx cinh têr-tsôngv langx, an ninh tsinhz chei, tsâts tưs an toanx tsôngv langx. Đhâu ntơư cungv côr khôir đais đoanx cêt minhx cxưx, uô tsuô tsôngv box cxuô minhx cxưx ziv hnuz ziv shir phangz, njênhk chox kra ntơưv Đangv.

​​​​​​​​​

Chor lêr hôis ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâu lo ntâu phongr viên bor chir tuôx côngv xang xur mông

​​​​​​​​​​

Phongr viên nul tsôngv box hur lêr hôis

​​​​​​​​​

Phongr viên  Bor Đăk Nông môngl txus nduô qơư nul pâuz saz xangr, nguêns vongs ntơưv tsôngv box nênhs tsơưs chia uô lo jông đuô đaiv bor, pangz mangx jông tsuô nênhs nhênhv

​​​​​​​​​​

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nrar xur mông, ciênr thưc sâuv chor ânr phâmv bor chir lo phaiz khôngz

​​​​​​​​​

Bor Đăk Nông tsinhr zov chênhr, siz pangz tsov chev tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

​​​​​​​​​​​

Chor cơ cuan Bor chir thangx tsangv miênx Trung-Têi Nguên pangz uô tsêr tsuô oz nav txir chiênr binh lâul Y Lăng haz pus H’Put, minhx cxưx Mas nhoz jos Srê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar)

Mẫn Doanh

4,798
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.