Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jas hnuz Kangz ntux cxuôv yeiz txu pluôs haz Hnuz Viv nênhs pluôs Viêtx Nam (17/10): Quangv Khê sir jul txu pluôs
 • 12/10/2017 14:36
 • Xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhoz ntơưv plơưr hênhx tangz sis tsinhv njiz ntâu txov nhev mas lo chinhr cuênx cxuô cxênhx zov chênhr đâux tư ntâu đăngs jul chia cxuôv yeiz, txu pluôs sưs li: Tsangz cxênhx 30a ntơưv Chinhr phuv lus pangz txu pluôs sei haz truôx đrênhk; jưx anr 3EM; jưx anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên; chor tsangz cxênhx pangz nôngz ntông, pangz uô nox uô hâuk, pangz shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs…
 • Tsôngv box Max jos Sê Rê Ur côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar yaz
 • 21/09/2017 15:16
 • Jos Sê Rê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx 232 tsêr, 938 tus nênhs; hur ntơư nênhs Max muôx 50%. Đrul pangz ntơưv cxuô cxênhx, tsôngv box ntơưv nuôr tưz trâu saz, zov chênhr cơưv shuv cir thuôx, đâux tư uô nox, cxangz nzir năng suât kôngz lông.
 • Tox tsongs tsuô phuôv tsangr cinh têr kôngz lông nhoz xar Đăk Ru
 • 07/09/2017 09:55
 • Xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) muôx 2.953 tsêr, yangx 10.100 tus nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx muôx 442 tsêr. Chia pangz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxuô cxênhx chinhr cuênx haz nganhx tsưc năng tưz pangz pênhr, cir thuôx, cxiv tsang ntâu mô hinhx cinh têr chos đuô cax phê, chos txir lưs mangz, phưx txoz…
 • Hlôngr tsangr jông uô kôngz lông nhoz Chư K’nia
 • 24/08/2017 11:02
 • Xar Chư K’nia (Chư Jut) nhis nuôr muôx yangx 1.700 tsêr, 8.000 tus nênhs; tiv zix zos nênhs Zir, Nungx, Nduôr, Môngz nhoz. Iz făngz trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz pâuz uô trơưs khoa hocx cir thuôx, cxiv tsang ntâu mô hinhx chos kôngz, zus tsax huv, muôx grê.
 • Shông ntâu uô ar tsov sâuv thangx angr cach mangx
 • 17/08/2017 10:15
 • Hôix Nênhs chiênr lâul binh xar Đăk R’tih (Tui Đưc) muôx 118 hôix viên; hur ntơư, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 99 đôngx chir, 70% hôix viên zos nênhs ntâu shông.
 • Chi az chor ar tsov thương “tanx tangz sis tsi phêr”
 • 28/07/2017 09:46
 • Tror lus uô kangz ntâus tsangv tangs, chor nênhs tuz tros sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr phat hui phâmv tsât Bôx đôix Zơưv Côngz Hôx hur uô nênhx cxuô hnuz haz uô trơưs lus Lâul Hôx kra: “Thương binh tanx tangz sis tsi phêr”. Tsi nhoz tos, cangr qơưx pangz ntơưv têz qơưs, chor thương binh, nênhs chinhr sach trâu saz uô nox uô hâuk; uô nênhx shir phangz, muôx jul cênhz tuz nhuôs haz muôx ntâu pangz mangx tsuô tsôngv langx. Chor nênhs ntơư tưz zos chor ar tsov chi az chia cxênhx hluôs cơưv shuv.
 • Jos Bu N’Jang hlôngr yaz
 • 13/07/2017 10:31
 • Jos Bu N’Jang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 220 tsêr, 970 tus nênhs, tiv zix mas tsôngv M’nông, Chu, Cao Lan, Ê đê… nhoz.
<< <  7  8  9  10  11  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.