Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsôngv box M’nông jos Pi Nao côngv saz cxiv tsang nênhx yaz
 • 19/04/2018 13:48
 • Zos Pi Nao, xar Nhân Ðaox (Ðăk R’lâp) muôx 95 tsêr, 420 tus nênhs; hur ntơư nênhs M’nông txir 98%. Đrul pangz ntơưv cxuô cxênhx, chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box ntơưv nuôr tưz los six trâu saz, zov chênhr cơưv shuv cir thuôx, đâux tư uô nox uô hâuk, cxangz nzir năng suât kôngz lông, tsax zus.
 • Truc Sơn “sâuv ntu” lo huv jêx jos yaz
 • 05/04/2018 09:40
 • Xar Truc Sơn (Chư Jut) muôx angr đangr 2.780 ha haz muôx yangx 3.330 tus nênhs, hur ntơư muôx yangx 30% zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (tiv zix zos Nduôr, Zir).
 • Jos Bu Jar trâu saz txu pluôs
 • 29/03/2018 09:43
 • Đhâu ntâu tsangz cxênhx, jưx anr xưs li 3EM, 134, jưx anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên, Cuêt tinhv 54…, jos Bu Jar, xar Đăk N'Drung (Đăk Song) tưz zov chênhr đâux tư cêr môngl lus hur plơưr jos, cêr môngl lus thangx tsangv uô kôngz lông, chia txaik pênhr ưu đair phuôv tsangr uô nox, pangz nôngz ntông chos, nôngz tsax, qir, kra cir thuôx…
 • Jos Sar Pa ziv hnuz ziv nde trux
 • 15/03/2018 15:05
 • Jos Sar Pa, xar Thuânx An (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 404 tsêr đrul yangx 2.030 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir 90%.
 • Cxiv tsang jêx jos yaz nhoz Chư Jut: Tsôngv box “uô trơưs - sir zôngv”
 • 09/03/2018 08:36
 • Hênhx Chư Jut muôx 23 minhx cxưx nhoz uô cê; tsôngv box minhx cxưx txir 48,09% chor nênhs. Kra uô tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz sâuv thangx tsangv hênhx, tsôngv box cxuô minhx cxưx tưz côngv uô, cênhz chinhr cuênx cxuô cxênhx cxiv tsang haz uô tar ntâu tiêu chir zov chênhr xưs li zos thôngs, thuiv lơix, môi trươngx, cơ sơv vâtx tsât tsêr cơưv…
 • Jos Đăk Gănx trâu saz hlang đhâu pluôs, uô nênhx truôx
 • 05/01/2018 08:59
 • Jos Ðăk Gănx, xar Ðăk Gănx (Ðăk Mil) muôx 128 tsêr, yangx 520 tus nênhs; hur ntơư, tsôngv box M’nông muôx yangx 90%. Chia uô nênhx truôx, ntâu chuôz zis hur jos tưz trâu saz uô nox uô hâuk, trâu saz krêz yangx 60 ha angr chia chos kôngz.
 • Hlôngr yaz xar buôs đriv Đăk Wil
 • 29/12/2017 10:05
 • Xar buôs đriv Đăk Wil (Chư Jut) muôx chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs Kâuv têz tuôx nhoz, uô nox xưs li Zir, Nungx, Chu, Nduôr…
 • Jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 21/12/2017 09:54
 • Uô trơưs Jas kruôz hu lus cxiv tsang jêx jos yaz, nôngz nhôngl đhâu, canr bôx haz pêx xinhv jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) tsinhr trâu saz uô jông cxiv tsang cơ sơv hax tângx, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar trơưs făngz truôx đrênhk.
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.