Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Bu N’Jang hlôngr yaz
 • 13/07/2017 10:31
 • Jos Bu N’Jang, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 220 tsêr, 970 tus nênhs, tiv zix mas tsôngv M’nông, Chu, Cao Lan, Ê đê… nhoz.
 • Đăk D’rông trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 06/07/2017 14:37
 • Xar Ðăk D’rông (Chư Jut) muôx 3.300 tsêr đrul 15.093 tus nênhs, tsôngv nênhs tsơưs txir 85%. Uô kangz 5 shông kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 11/19 chiv tiêu. Hur ntơư, chor tiêu chir tưz uô tar zos y têr, thuiv lơix, an ninh tsâtx tưx xar hôix, văn hoar, pangx tênhz, chuôz zis pluôs...
 • Jas Hnuz Bor chir cach mangx Viêtx Nam 21/6: Baor chir cênhz đrul tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 22/06/2017 10:09
 • Chor shông đhâu, ntâu ânr phâmv bor in lo phaiz khôngz tsuô chor trôngx qơư tox saz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs sưs li: Bor minhx cxưx haz phuôv tsangr; Tapx chir minhx cxưx (WBPX); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor xur mông (Thông tânr sar Viêtx Nam); Chuên đêx “Minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz” ntơưv bor Taix nguên haz Môi trươngx (Bôx Taix nguên haz Môi trươngx); Bor shênhv pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs (Bor Đăk Nông)…
 • Hnuz chaix ntux cuz ntơưv nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 01/06/2017 10:20
 • Chaix ntux cuz zos six chia chor nhuôs zâu uô si uô kangz iz sh ông cơưv shuv. Tangz sis ntơưv chor thangx tsangv nhoz đêz nhoz tuz, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, nuôr tsinhv zos six chia chor cưr cênhz nav txir môngl uô lax uô têz, tsês six hơưv pangz nav txir…
 • Nênhs kôngz xar Đăk N’Drung trâu saz phuôv tsangr cinh têr
 • 13/04/2017 14:15
 • Xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx 2.832 tsêr đrul yangx 12.172 tus nênhs, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs txir yangx 70%. Chor shông đhâu, đrul pangz ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar tsinhr trâu saz uô nox uô hâuk phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Txus hnuz Hơưv Zơưv Côngz Hungx Vương shông 2017: Cuânx thêv di tich Đênx Hungx
 • 07/04/2017 14:56
 • Cuânx thêv di tich Đênx Hungx muôx: Thangx tsangv trôngz Hungx (Trôngz Hluz hlo) zos qơư côngv xinhz tox Trôngz, côngv chor Phuôz teik Hungx haz pux nhuôs, cênhz chor thơưx tuz tros muôx: Đênx đrangs kangz, Đênx hur đrăngz, Đênx pêv luôs (sâuv hâur trôngz), njăng Hungx Vương, Ndix jê thêx, đênx kror đêx, tsuôx Thiên Cuang.
 • Thiêng liêng lêr tsang qix, txu qix ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx
 • 31/03/2017 11:05
 • Tsi has tsangr ntux los sis lus năngs, chaix ntux cuz los sis ntux no, nax hnuz txus 6 tênhz (chaix ntux cuz), 6 tênhz 30 phut (chaix ntux no) haz 21 tênhz tsâus ntux por lênhx uô Lêr tsang, txu qix thiêng liêng, trang tsongs ntơưv Cuangv trươngx Ba Đinhx, tov ntêx Nzang Tsuv tinhx Hôx Chir Minh.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.