Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Quangv Tâm ziv hnuz ziv hlôngr yaz haz phuôv tsangr
 • 13/12/2018 13:59
 • Xar Quangv Tâm (Tui Đưc) nhis nuôr muôx trâu luz jos đrul li 5.240 tus nênhs. Lo pangz ntơưv cxuô nganhx tsưc năng haz chinhr cuênx cxuô cxênhx, txus nuôr, ntâu cơ sơv has tângx hur xar tưz lo cxiv tsang cxix cxuô xưs li cêr môngl lus jêx jos; tsêr cơưv; tsams y têr….
 • Quangv Trưx zov chênhr phuôv tsangr nông nghiêps
 • 29/11/2018 10:05
 • Xar Quangv Trưx (Tui Ðưc) muôx yangx 6.500 ha angr uô nox, hur ntơư chor angr chos kông lur nôngz nhôngl yangx 2.110 ha, kôngz ntêr shông muôx li 2.300 ha. Chor tsax cxu nhis nuôr muôx li 10.650 tus.
 • Tsi txâus cưs kra ntơưr, phiv liv tsuô kra haz cơưv
 • 01/11/2018 14:55
 • Txix shông 2014 txus nuôr, nganhx Zor zux tsi lo cxangz nzir biên chêr cưs kra ntơưr. Thâuv ntơư, chor shuv xinhz cxuô cxênhx ziv hnuz ziv chôngz, môngl txus tinhx tsangs tsi txâus cứ kra ntơưr ntơưv tangs nro cxuô hênhx, thix xar.
 • Phuôv tsangr kôngz lông nhoz Quangv Phur
 • 25/10/2018 10:25
 • Chor shông đhâu, pux tuz nhuôs xar Quangv Phur (Krông Nô) tsinhr cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông bâuv li tox tsongs thâm canh cxuô zangv kôngz haz zus ntâu zangv tsax cxu.
 • Thuâns An sir jul uô tar jêx jos yaz hur shông 2019
 • 21/09/2018 10:28
 • Uô trơưs Jas kruôz hu cxiv tsang jêx jos yaz, canr bôs haz pêx xinhv xar Thuâns An (Ðăk Mil) trâu saz uô trơưs jông hâux lưv cxiv tsang cơ sơv has tângx, phuôv tsangr cinh têr, iz trux uô tar chor tiêu chir.
 • Ntâu công trinhx đêx nyaz tsi phat hui nux grê
 • 23/08/2018 15:22
 • Nhis nuôr, chor công trinhx pangz đêx sinh hoatx tox tsongs (đêx nyaz) ntơưv ntâu jêx jos muôx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz hênhx Đăk R’lâp tsi phat hui lo nux grê.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.