Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hlôngr yaz xar buôs đriv Đăk Wil
 • 29/12/2017 10:05
 • Xar buôs đriv Đăk Wil (Chư Jut) muôx chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs Kâuv têz tuôx nhoz, uô nox xưs li Zir, Nungx, Chu, Nduôr…
 • Jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 21/12/2017 09:54
 • Uô trơưs Jas kruôz hu lus cxiv tsang jêx jos yaz, nôngz nhôngl đhâu, canr bôx haz pêx xinhv jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) tsinhr trâu saz uô jông cxiv tsang cơ sơv hax tângx, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar trơưs făngz truôx đrênhk.
 • Jas hnuz Kangz ntux cxuôv yeiz txu pluôs haz Hnuz Viv nênhs pluôs Viêtx Nam (17/10): Quangv Khê sir jul txu pluôs
 • 12/10/2017 14:36
 • Xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhoz ntơưv plơưr hênhx tangz sis tsinhv njiz ntâu txov nhev mas lo chinhr cuênx cxuô cxênhx zov chênhr đâux tư ntâu đăngs jul chia cxuôv yeiz, txu pluôs sưs li: Tsangz cxênhx 30a ntơưv Chinhr phuv lus pangz txu pluôs sei haz truôx đrênhk; jưx anr 3EM; jưx anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên; chor tsangz cxênhx pangz nôngz ntông, pangz uô nox uô hâuk, pangz shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs…
 • Tsôngv box Max jos Sê Rê Ur côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar yaz
 • 21/09/2017 15:16
 • Jos Sê Rê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx 232 tsêr, 938 tus nênhs; hur ntơư nênhs Max muôx 50%. Đrul pangz ntơưv cxuô cxênhx, tsôngv box ntơưv nuôr tưz trâu saz, zov chênhr cơưv shuv cir thuôx, đâux tư uô nox, cxangz nzir năng suât kôngz lông.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.