Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Thuâns An sir jul uô tar jêx jos yaz hur shông 2019
 • 21/09/2018 10:28
 • Uô trơưs Jas kruôz hu cxiv tsang jêx jos yaz, canr bôs haz pêx xinhv xar Thuâns An (Ðăk Mil) trâu saz uô trơưs jông hâux lưv cxiv tsang cơ sơv has tângx, phuôv tsangr cinh têr, iz trux uô tar chor tiêu chir.
 • Ntâu công trinhx đêx nyaz tsi phat hui nux grê
 • 23/08/2018 15:22
 • Nhis nuôr, chor công trinhx pangz đêx sinh hoatx tox tsongs (đêx nyaz) ntơưv ntâu jêx jos muôx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz hênhx Đăk R’lâp tsi phat hui lo nux grê.
 • Nam Xuân phuôv tsangr sêi haz truôx đrênhk
 • 16/08/2018 14:05
 • Muôx tơưv shông 2008, thâuv nuôr luz nênhx ntơưv pêx xinhv xar Nam Xuân (Krông Nô) tsinhv njiz ntâu txov nhev, tsêr cơưv, tsêr y têr tsi tâu muôx, xênhr cêr 3 môngl đhâu thangx tsangv xar tsinhv zos cêr angr… Shông 2011, thâuv kra cxiv tsang jêx jos yaz, xar tsi tâu lo tiêu chir tưs hur bôx tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz.
 • Sinh viên tinhx nguêns côngv têk cxiv tsang jêx jos
 • 09/08/2018 10:35
 • Đrul tinh thânx xung cich, cuz saz ntơưv shông hluôs, 25 sinh viên tinhx nguêns ntơưv Tsêr Cao đăngv Cinh têr – Đrôngl Hôx Chir Minh nde cêr tuôx nhoz ntơưv chor jêx jos xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) hur chiênr jix Cheix ntux cuz njuôz 2018.
 • Jos Ea S’nô iz trux hlang đhâu pluôs
 • 05/07/2018 14:24
 • Jos Ea S’nô, xar Ðăk D’rôx (Krông Nô) nhis nuôr muôx 312 tsêr, yangx 1.230 tus nênhs, tsôngv Nduôr, Zir, Thair, Mênhx Jênhx, Chu txir yangx 70%.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.