Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chor nghês nhân ưu tur shông 2019
 • 18/04/2019 09:38
 • Chia sâu ndu chor pangz mangx ntơưv chor nghês nhân hur tangs nro têz qơưs, Tsuv tinhx têz qơưs tưz khơưs côngz bê “Nghês nhân ưu tur” hur făngz ji sanv văn hoar phi vâts thêv.
 • Quangv Sơn phuôv tsangr kôngz nox tsir tsât lươngs jông
 • 11/04/2019 10:03
 • Xar Quangv Sơn (Đăk Glong) nhis nuôr muôx yangx 522 ha kôngz nox txir. Ntâu chor angr cax phê lâus, tsi muôx kangz hâu kos ntông los sis angr chos lo chor chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar hlôngr chia chos bơ, cam, quêt, txir lưs muôv cangz, txir thâur, thanh long laz plơưr…
 • Truc Sơn cơ banv uô tar cxiv tsang jêx jos yaz
 • 28/02/2019 14:11
 • Xar Truc Sơn (Cư Jut) muôx yangx 3.350 tus hnênhs, tsôngv box minhx cxưx hnênhs tsơưs muôx yangx 30%. Uô kangz 7 shông ntâu kra uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus hnuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar xưs li môi trươngx, zos thôngs, tsêr pluôs, zor zux, y têr…
 • Cinh têr xar Nam Đax phuôv tsangr muôx jul
 • 21/02/2019 13:52
 • Xar Nam Đax (Krông Nô) muôx li 3.050 tsêr haz yangx 12.700 tus nênhs nhoz ntơưv 16 jos. Nhis hnuôr tangs nro xar muôx yangx 5.100 ha angr uô hnox cxuô zangv kôngz chos xưs li cax phê, phưx txoz, bơ, hoa maux cxuô zangv.
 • Tos tsaz lov jêv nhoz Trươngx Sa
 • 14/02/2019 16:16
 • Tưz thôngx li nhoz angr lôngl, txus hâur shôngr yaz, tuz tros, pêx xinhv nhoz, uô hâux lưv ntơưv njâur por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) tror kangz lov jêv ntưl tsov cưv ntâu hoatx đôngs uô si tsaz, tos tsaz.
 • Côngv têk bangx tsaz tsuô nênhs pluôs, tsôngv box nênhs tsơưs
 • 17/01/2019 15:27
 • Đrul tinh thânx “Tangs nro côngv têk viv nênhs pluôs – tsi chia lênhx tưs pôngz kangz”, cxuô trôngx qơư, cxuô nganhx, cxuô cxênhx haz côngx đôngx tưz côngv têk pangz nênhs pluôs, nênhs chinhr sach, tsôngv box nênhs tsơưs muôx cxangz điêux ciêns chia tos Tsaz sur saz, lov jêv.
 • Đô thix Gia Nghiar ziv hnuz ziv phuôv tsangr
 • 03/01/2019 14:32
 • Thix xar Gia Nghiar muôx li 60.000 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư txir 13,3%. Cinh têr – xar hôi haz ndêx muôl đô thix ntơưv thix xar Gia Nghiar phuôv tsangr mênhx pêv.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.