Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Cinh têr xar Nam Đax phuôv tsangr muôx jul
 • 21/02/2019 13:52
 • Xar Nam Đax (Krông Nô) muôx li 3.050 tsêr haz yangx 12.700 tus nênhs nhoz ntơưv 16 jos. Nhis hnuôr tangs nro xar muôx yangx 5.100 ha angr uô hnox cxuô zangv kôngz chos xưs li cax phê, phưx txoz, bơ, hoa maux cxuô zangv.
 • Tos tsaz lov jêv nhoz Trươngx Sa
 • 14/02/2019 16:16
 • Tưz thôngx li nhoz angr lôngl, txus hâur shôngr yaz, tuz tros, pêx xinhv nhoz, uô hâux lưv ntơưv njâur por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax) tror kangz lov jêv ntưl tsov cưv ntâu hoatx đôngs uô si tsaz, tos tsaz.
 • Côngv têk bangx tsaz tsuô nênhs pluôs, tsôngv box nênhs tsơưs
 • 17/01/2019 15:27
 • Đrul tinh thânx “Tangs nro côngv têk viv nênhs pluôs – tsi chia lênhx tưs pôngz kangz”, cxuô trôngx qơư, cxuô nganhx, cxuô cxênhx haz côngx đôngx tưz côngv têk pangz nênhs pluôs, nênhs chinhr sach, tsôngv box nênhs tsơưs muôx cxangz điêux ciêns chia tos Tsaz sur saz, lov jêv.
 • Đô thix Gia Nghiar ziv hnuz ziv phuôv tsangr
 • 03/01/2019 14:32
 • Thix xar Gia Nghiar muôx li 60.000 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư txir 13,3%. Cinh têr – xar hôi haz ndêx muôl đô thix ntơưv thix xar Gia Nghiar phuôv tsangr mênhx pêv.
 • Quangv Tâm ziv hnuz ziv hlôngr yaz haz phuôv tsangr
 • 13/12/2018 13:59
 • Xar Quangv Tâm (Tui Đưc) nhis nuôr muôx trâu luz jos đrul li 5.240 tus nênhs. Lo pangz ntơưv cxuô nganhx tsưc năng haz chinhr cuênx cxuô cxênhx, txus nuôr, ntâu cơ sơv has tângx hur xar tưz lo cxiv tsang cxix cxuô xưs li cêr môngl lus jêx jos; tsêr cơưv; tsams y têr….
 • Quangv Trưx zov chênhr phuôv tsangr nông nghiêps
 • 29/11/2018 10:05
 • Xar Quangv Trưx (Tui Ðưc) muôx yangx 6.500 ha angr uô nox, hur ntơư chor angr chos kông lur nôngz nhôngl yangx 2.110 ha, kôngz ntêr shông muôx li 2.300 ha. Chor tsax cxu nhis nuôr muôx li 10.650 tus.
 • Tsi txâus cưs kra ntơưr, phiv liv tsuô kra haz cơưv
 • 01/11/2018 14:55
 • Txix shông 2014 txus nuôr, nganhx Zor zux tsi lo cxangz nzir biên chêr cưs kra ntơưr. Thâuv ntơư, chor shuv xinhz cxuô cxênhx ziv hnuz ziv chôngz, môngl txus tinhx tsangs tsi txâus cứ kra ntơưr ntơưv tangs nro cxuô hênhx, thix xar.
 • Phuôv tsangr kôngz lông nhoz Quangv Phur
 • 25/10/2018 10:25
 • Chor shông đhâu, pux tuz nhuôs xar Quangv Phur (Krông Nô) tsinhr cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông bâuv li tox tsongs thâm canh cxuô zangv kôngz haz zus ntâu zangv tsax cxu.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.