Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk D’rông txuôl nzir sir jul cxiv tsang jêx jos yaz
 • 07/01/2021 09:56
 • Xar Ðăk D’rông (Chư Jut) muôx jêx 3.400 tsêr đrul yangx 15.150 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 85%. Uô kangz 10 shông ntâu kra uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô lo tar 15/19 tiêu chir.
 • Đăngs jul yaz ntơưv đrôngl hluôs Gia Nghĩa
 • 31/12/2020 10:38
 • Đrôngl Gia Nghĩa lo cxiv tsang nuz 1/1/2020, txus nuôr, hax tângx cơ sơv phuôv tsangr, đrôngl tangz tov lo cxiv tsang ziv nuz ziv đangr pho, jông gâux; ntâu txux cêr lo krêz đangr; cinh têr phuôv tsangr, thươngmaix-jix vus ziv nuz ziv đap ưngr nhu câux pangz pêx xinhv; zor zux, y têr, an ninh-cuôr phongx lo bov đamv...
 • Tiv zix zangv nox kangz ntơưv nênhs M’nông
 • 10/12/2020 10:16
 • Uô nênhx nhoz cênhz thiên nhiên, puôs tav tưs nênhs M’nông sâuv thangx tsangv xênhr tưz muôx ntâu tsưr ziv hur nrar cxuô zangv uô nox sâuv tox trôngz haz hangr jôngr.
 • Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz muôx kangz hâu ntâu
 • 08/10/2020 14:00
 • Đhâu 10 shông ntâu uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, xênhr Đăk Nông tưz muôx 22 xar lo huv jêx jos yaz; cơ sơv hax tângx ziv nuz ziv phuôv tsangr; y têr - zor zux ziv nuz ziv hlôngr yaz lus tsât haz lươngs, cuôr phongx an ninh lo bov đamv, luz nênhx ntơưv Pêx xinhv tâu jông đuô, tiv zix mas thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, nhoz tuz, đêz; tsi yuôr luz xar tưs lo hur kangz 5 tiêu chir jêx jos yaz...
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.