Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs Thair Binhx gruôl uô nox uô hâuk, côngv saz siz pangz ndê trux
 • 22/08/2019 09:42
 • Shông 1994, muôx 4 ziv nênhs tuôx kuz tsêr Thair Binhx tuôx nhoz xar Trươngx Xuân, hênhx Đăk Song (Đăk Nông) chia nhoz uô nox. Txus nuôr, xar Trươngx Xuân tưz muôx li 100 tsêr zos tuz nhuôs kuz tsêr nhoz Thair Binhx. Lơr nhoz siz hluz, côngv saz cênhz cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv, siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang têz qơư yaz.
 • Trâu saz khăc phux hâux cuav viv đêx nangs
 • 15/08/2019 15:08
 • Trơưs Ban Chiv hui Phangx tangr thiên tai haz nrar pangz nênhs xênhr Đăk Nông, xangv txus hnuz 11/8/2019, đêx nangs hluz tưz uô cxuôv hav ntâu lus tiz nênhs, chuôz tangv, hax tângx cinh têr sâuv tangs nro xênhr.
 • Hlang đhâu kror moz da cam
 • 08/08/2019 15:17
 • Hênhx Đăk R’lâp nhis nuôr muôx 89 lênhx lo lo chêr đôs nans nhân tsât lov da cam/dioxin.
 • Đăk Buk So zov chênhr cxiv tsang cêt câur has tângx jêx jos
 • 25/07/2019 14:57
 • Chor shông đhâu, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tưz kruôz hu Pêx xinhv yưv côngs tsês angr haz trâu saz kruôz hu pênhr ntơưv cxuô tsangz cxênhx đâux tư cxiv tsang jêx jos yaz chia cxiv tsang chor công trinhx thiêt iêur xưs li cêr môngl lus jêx jos, pangx tênhz têz qơưs, tsêr cơưv, tsêr khu moz, thuiv lơis… pangz mangx nhu câux phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sâuv thangx tsangv.
 • Xar Long Sơn cxơư ndê muôx kangz hâu uô kông lông
 • 18/07/2019 15:02
 • Xar Long Sơn (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 395 tsêr đrul muôx 1.800 tus nênhs; tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 96%. Nhis nuôr, tangs nro xar muôx yangx 2.000 ha angr uô nox uô hâuk, hur ntơư angr chos kôngz nax shông yangx 1.200 ha, yuôr chor zos angr chos kôngz ntêr shông; tangs nro pangz tsax cxu, keiz us muôx li 26.500 tus.
 • Bor chir tsinhr môngl cênhz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 20/06/2019 14:26
 • Nôngz nhôngl đhâu, ntơưv phaiz iz cxa zangv bor, taps chir tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz, thangx tsangv txov nhev tiv zix tưz pangz mangx kruôz ntuôl huv six, muôx kangz hâu chor chuv trương, cêr chei ntơưv Đăngv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, nênhs jông, hâux lưv jông, mô hinhx uô nox, uô luôv tiêu biêuv môngl txus tsuô tsôngv box nhoz tuz nhoz đêz, thangx tsangv txov nhev tiv zix.
 • Xar Đăk Som tox tsongs khôi phux haz tu kôngz
 • 13/06/2019 15:54
 • Xar Đăk Som (Đăk Glong) muôx li 2.450 tsêr, yangx 11.700 tus nênhs, 18 minhx zangv cxưx nhoz uô cê. Xar nhis nuôr muôx tangs nro angr chos kôngz zos 3.700 ha; hur ntơư, chor angr kôngz chos iz shông muôx jê 800 ha, kôngz ntêr shông jê 2.900 ha.
 • Nâm N’đir trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 06/06/2019 10:13
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 7 jos, 1 bon đrul yangx 9.000 tus nênhs; hur ntơư phênhv ntâu zos tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Chu, Thair, M’nông…
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.