Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xar Đăk Som tox tsongs khôi phux haz tu kôngz
 • 13/06/2019 15:54
 • Xar Đăk Som (Đăk Glong) muôx li 2.450 tsêr, yangx 11.700 tus nênhs, 18 minhx zangv cxưx nhoz uô cê. Xar nhis nuôr muôx tangs nro angr chos kôngz zos 3.700 ha; hur ntơư, chor angr kôngz chos iz shông muôx jê 800 ha, kôngz ntêr shông jê 2.900 ha.
 • Nâm N’đir trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 06/06/2019 10:13
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 7 jos, 1 bon đrul yangx 9.000 tus nênhs; hur ntơư phênhv ntâu zos tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Chu, Thair, M’nông…
 • Chor nghês nhân ưu tur shông 2019
 • 18/04/2019 09:38
 • Chia sâu ndu chor pangz mangx ntơưv chor nghês nhân hur tangs nro têz qơưs, Tsuv tinhx têz qơưs tưz khơưs côngz bê “Nghês nhân ưu tur” hur făngz ji sanv văn hoar phi vâts thêv.
 • Quangv Sơn phuôv tsangr kôngz nox tsir tsât lươngs jông
 • 11/04/2019 10:03
 • Xar Quangv Sơn (Đăk Glong) nhis nuôr muôx yangx 522 ha kôngz nox txir. Ntâu chor angr cax phê lâus, tsi muôx kangz hâu kos ntông los sis angr chos lo chor chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar hlôngr chia chos bơ, cam, quêt, txir lưs muôv cangz, txir thâur, thanh long laz plơưr…
 • Truc Sơn cơ banv uô tar cxiv tsang jêx jos yaz
 • 28/02/2019 14:11
 • Xar Truc Sơn (Cư Jut) muôx yangx 3.350 tus hnênhs, tsôngv box minhx cxưx hnênhs tsơưs muôx yangx 30%. Uô kangz 7 shông ntâu kra uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus hnuôr xar tưz cơ banv uô tar 19/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz lo uô tar xưs li môi trươngx, zos thôngs, tsêr pluôs, zor zux, y têr…
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.