Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xar Cư K’nia lo huv jêx jos yaz
 • 13/05/2021 10:37
 • Xar Cư K’nia (Cư Jut) muôx angr jê 3.000 ha đrul yangx 9.000 lênhx nênhs (tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 80%).
 • Tangs saz trâu têz qơưs-tangs njưl trâu đôngx đôix
 • 29/04/2021 09:50
 • Tưz môngl côngv ntâu chuôv ntâus hênhr yangx, hlang đhâu ntâu ntu “môngl đhâu kror chiax tuôs”, pangz mangx ntâu chiênr công vangv vol hur ntu ntâus tangr Mỹ, ntâu chiênr binh lâul nhis nuôr tangz tov uô nênhx sâuv thangx tsangv xênhr tưz tsinhr ndu njôngr haz thâuv ntu ntâus tsangv tsi nor kangz.
 • Cư Jut til môngl txus mux tiêu hênhx jêx jos yaz
 • 15/04/2021 10:06
 • Uô kangz yangx 10 shông uô trơưs, phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz, hênhx Cư Jut muôx đăngs jul, txangr đêz đangr, njêx muôl hlôngr yaz chênhr, cơ sơv hax tângx uô tar jux jul; luz nênhx ntơưv Pêx xinhv tâu jông đuô.
 • Thanh niên Đăk Nông tinhx nguêns viv côngx đôngx
 • 25/03/2021 10:01
 • Pêz xênhr muôx 175.774 lênhx nênhs hur ntu shông thanh niên (txir muôx 28,26% tangs nr tiz nênhs ntơưv xênhr); hur ntơư, thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs zos 59.235 lênhx (txir muôx li 33,7%). Tangs nro chor hôix viên Hôix LHTN Việt Nam zos 93.245 lênhx tangz tov sinh hoax ntơưv 1.851 chi hôix, câu lax bôs, tuv, đôis, pơưk sâuv tangs nro xênhr.
 • Txir kangz jiz sâuv angr phiv liv
 • 25/02/2021 10:18
 • Xar Đăk R’măng (Đăk Glong) muôx trôngz saz, kror hangr tuz, nxangz haz angr tsi jông so li đuô thangx tsangv. Tangz sis, đrul sir jul nrar cơưv, đâux tư, ntâu chuôz zis tưz hlôngr chor trôngz angr nzâul zos chor vangx ntông nox txir, sâu lo nhiax ntâu.
 • Nuz tsaz nox sangx đax sanv OCOP
 • 21/01/2021 10:42
 • Hur cxuô sanv phâmv lo lu nuz kuz OCOP sâuv thangx tsangv xênhr, muôx ntâu sanv phâmv đax sanv tsinhr lo nênhs sir zôngv hur nuz tsaz.
 • Tsêr vangx bangx cxuô zangv jâuz pangz mangx tsaz
 • 14/01/2021 09:55
 • Chiv ntux tsâux 2020 – 2021, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok muôx yangx 3.500 ha jâuz cxuô zangv chia pangz mangx uô ntêx, hur haz uô kangz Tsaz Nhux shông 2021; hur ntơư, tox tsongs ntâu hlo ntơưv chor hênhx Tuy Đưc, Đăk Glong, Đăk Song, Cư Jut…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.