Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bôngl maux njuôz tsuô Trươngx Sa
 • 14/11/2019 10:25
 • Nhoz chor por trôngz, qơư por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax), chor canr bôs, tuz tros tsinhr chênhr mangx nôngz nhôngl lo su chia chos, tu cxuô zangv ntông njuôz chia pangz mangx cxiv tsang shênhv njuôz-hur saz-jông gâux.
 • Hlôngr yaz thangx tsangv jêx jos
 • 07/11/2019 14:41
 • Txus nuôr, Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô lo ntâu; ndêx muôl thangx tsangv jêx jos ziv hnuz ziv hlôngr yaz, cêt câur has tângx lo đâux tư uô yaz, khu hlôngr pangz mangx jông đuô nhu câux ntơưv pêx xinhv; tsât lươngs zor zux, y têr haz phuôv tsangr văn hoar ziv hnuz ziv jông đuô...
 • Zov chênhr tuôr tsês haz phat hui văn hoar ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 24/10/2019 10:45
 • Uô trơưs chor Đêx anr “Tuôr tsês phat hui Lêr hôis-Pangx ntâuz-Côngx chiêng haz nhax cus ntơưv chor minhx cxưx nhoz qơư xênhr Đăk Nông ntu 2010 – 2015”, txus nuôr, tangs nro xênhr tưz khôi phux haz tror uô tơưv 50 lêr hôis truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nhoz qơư.
 • Chênhr phangx thâuv hlang đêx cheix ntux nangs
 • 26/09/2019 09:33
 • Ðăk Nông tiv zix mas zos tox trôngz, mangl kuôl ntâu viv hangr đêx. Uô kangz cheix ntux nangs lus ntêr, đêx hluz pês hâur hangr lus uô tsuô bleiv đêx ntơưv cxuô tus hangr đêx ndê saz, ndê chênhr.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.