Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tuy Đưc chênhr phangx tangr ntux kruôr
 • 05/03/2020 10:26
 • Hênhx Tuy Đưc nhis hnuôr muôx 4.118 ha angr chos kôngz zos: 366 ha blêx lax, 3.849 ha kôngz công nghiêps haz 596 ha kôngz lur hnôngz nhôngl.
 • Tai nans zos thôngs-Moz yangx ntơưv chor nênhs nhoz chia
 • 27/02/2020 15:28
 • Trơưs thôngr cê ntơưv Ban An toanx zos thôngs xênhr, hur shông 2019, tangs nro xênhr muôx 84 chuôv tai nans zos thôngs, uô 51 lênhx nênhs tuôs, 73 lênhx mangl moz, cxuôv hav nhangx xangv pôngz muôx 1,037 tiv nhiax.
 • Chênhr phangx tangr kruôr tsuô kôngz lông
 • 20/02/2020 13:43
 • Ntâu hli tsi lus nangs, ntux kruôr ntêr, tinhx tsangs ntux kruôr ziv hnuz ziv hênhr ntơưv tangs nro cxuô hênhx haz đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.
 • Tâm Thắng tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix
 • 13/02/2020 10:30
 • Trơưs zơưv Trần Thế Quang, Tsuv tinhx WBPX xar Tâm Thắng (Cư Jut), sâuv thangx tsangv xar nhis hnuôr muôx jê 40 tix vi pâuz ntul ntâuz txaix, nhoz tox tsongs ntơưv 4 jos: Trum, Nui, Êa Pô, Buôr.
 • Xar thangx tsangv đriv Đăk Wil trâu saz uô tar jêx jos yaz
 • 02/01/2020 09:38
 • Xar buôs đriv Ðăk Wil (Cư Jut) muôx yangx 2.200 tsêr, 10.490 ntâu tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 64%. Uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, xar Ðăk Wil tưz haz tangz tov hu grul cxuô đăngs jul, siz shơư ntâu tsangz cxênhx, jưs anr haz pênhr chia đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx, uô hlôngr yaz njêx muôl jêx jos.
 • Kiênr Thanhx cơ banv uô tar chor tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz
 • 12/12/2019 14:15
 • Hur 10 shông đhâu, tangs nro hu grul chor đăngs jul tsuô tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv xar Kiênr Thanhx (Đăk R’lâp) zos muôx 77 tiv nhiax. Hur ntơưv, joanh nghiêps pangz yangx 1 tiv nhiax, txir 1,36%; pêx xinhv tsês angr, yưv hnuz côngs los đôngs haz jê 15 tiv nhiax, txir 18,9%.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.