Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xar thangx tsangv đriv Đăk Wil trâu saz uô tar jêx jos yaz
 • 02/01/2020 09:38
 • Xar buôs đriv Ðăk Wil (Cư Jut) muôx yangx 2.200 tsêr, 10.490 ntâu tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 64%. Uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz, xar Ðăk Wil tưz haz tangz tov hu grul cxuô đăngs jul, siz shơư ntâu tsangz cxênhx, jưs anr haz pênhr chia đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx, uô hlôngr yaz njêx muôl jêx jos.
 • Kiênr Thanhx cơ banv uô tar chor tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz
 • 12/12/2019 14:15
 • Hur 10 shông đhâu, tangs nro hu grul chor đăngs jul tsuô tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv xar Kiênr Thanhx (Đăk R’lâp) zos muôx 77 tiv nhiax. Hur ntơưv, joanh nghiêps pangz yangx 1 tiv nhiax, txir 1,36%; pêx xinhv tsês angr, yưv hnuz côngs los đôngs haz jê 15 tiv nhiax, txir 18,9%.
 • Bôngl maux njuôz tsuô Trươngx Sa
 • 14/11/2019 10:25
 • Nhoz chor por trôngz, qơư por trôngz har txưr Trươngx Sa (Khanhr Hoax), chor canr bôs, tuz tros tsinhr chênhr mangx nôngz nhôngl lo su chia chos, tu cxuô zangv ntông njuôz chia pangz mangx cxiv tsang shênhv njuôz-hur saz-jông gâux.
 • Hlôngr yaz thangx tsangv jêx jos
 • 07/11/2019 14:41
 • Txus nuôr, Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô lo ntâu; ndêx muôl thangx tsangv jêx jos ziv hnuz ziv hlôngr yaz, cêt câur has tângx lo đâux tư uô yaz, khu hlôngr pangz mangx jông đuô nhu câux ntơưv pêx xinhv; tsât lươngs zor zux, y têr haz phuôv tsangr văn hoar ziv hnuz ziv jông đuô...
 • Zov chênhr tuôr tsês haz phat hui văn hoar ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 24/10/2019 10:45
 • Uô trơưs chor Đêx anr “Tuôr tsês phat hui Lêr hôis-Pangx ntâuz-Côngx chiêng haz nhax cus ntơưv chor minhx cxưx nhoz qơư xênhr Đăk Nông ntu 2010 – 2015”, txus nuôr, tangs nro xênhr tưz khôi phux haz tror uô tơưv 50 lêr hôis truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx nhoz qơư.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.