Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Krông Nô zov chênhr cxiv tsang sanv phâmv kôngz đax trưng
 • 23/09/2021 11:06
 • Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 haz Tsangz cxênhx hanhx đôngx xur 21 ntơưv Xênhr wiv lus uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đảng, hênhx Krông Nô tưz tox tsongs khai thac tiêmx năng, qơư ntang lus điêux ciêns tưx nhiên, phuôz chuô, đêx angr. Hênhx sir jul uô trơưs mux tiêu cxiv tsang sanv phâmv kôngz lông đax trưng chia phuôv tsangr cinh têr kôngz lông. Zos făngz môngl yaz chia pêx xinhv txu pluôs truôx đrênhk.
 • Tsôngv box jos 15 xar Ðăk Drông truôx qơư nhoz yaz
 • 08/09/2021 10:57
 • Shông 2018, xar Ðăk D'rông (Cư Jut) tưz pangz qơư nhoz ghep 75 chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs Zir, Chu, Môngz ntơưv chor xênhr Kâuv têz tuôx tangz tov nhoz lax têz jê hangr jôngr, lus nhoz ntơưv thangx qơư nhoz yaz thuôx jos 15.
 • Nênhs kôngz Nâm N’đir uô nox muôx kangz hâu
 • 26/08/2021 14:46
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis nuôr muôx li 4.100 ha angr chok kôngz công nghiex haz kôngz lur nôngz nhôngl. Hur ntơư, muôx jê 1.200 ha angr chok kôngz xưs li blêx, kos laz, poz cưs…
 • Đăk Nông muôx 41 sanv phâmv OCOP
 • 19/08/2021 11:13
 • Tsangz cxênhx "Iz xar iz sanv phâmv" (OCOP) lo kra uô tưz yơưz tơưv tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv cxuô trôngx qơư lus đax sanv, nganhx nghêx jêx jos cênhz qơư ntang lus điêux ciêns uô nox, thangx tsangv nguên liêus.
 • Đoanx viên thanh niên xung cich tangr moz covid-19
 • 11/08/2021 16:10
 • Uô ntêx muôx phuôv vangv ntâu ntơưv cangz moz Covid-19, cênhz đrul ntâu chor lưx lươngs, pangz đoanx viên, thanh niên (ĐVTN) sâuv thangx tsangv sênhr uô muôx tinh thânx xung cich, tinhx nguêns hur hâux lưv phangx, tangr moz bâuv ntâu hinhx thưc.
 • Hlôngr yaz xar jêx jos yaz Ea Pô
 • 14/07/2021 15:10
 • Xar Ea Pô (Cư Jut) muôx ntâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs Kâuv têz tuôx uô nênhx, nhoz xưs li Nduôr, Zir, Langl, Chu,… Kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, ntơưv Đảng bôx, chinhr cuênx, chor tsov cưv đoanx thêv haz tsôngv box cxuô minhx cxưx hur xar tưz côngv saz, côngv têk uô trơưs.
 • Thuận An phuôv tsangr cêt câur hax tângx cênhz cxiv tsang jêx jos yaz
 • 01/07/2021 13:38
 • Xac đinhs phuôv tsangr cêt câur hax tângx zos ntu đôx phar chia cxiz chênhr cinh têr-tsôngv langx, nôngz nhôngl đhâu, xar Thuận An (Ðăk Mil) tưz hu grul ntâu zangv pênhr cênhz Pêx xinhv đâux tư chor công trinhx zov chênhr pangz mangx sinh hoax, uô nox cênhz cxiv tsang jêx jos yaz.
 • Tsôngv box M’nông trâu saz cxiv tsang chuôz zis
 • 24/06/2021 10:30
 • Cênhz đrul phuôv tsangr ntơưv tsôngv langx, chor chuôz zis nênhs M’nông sâuv thangx tsangv xênhr muôx ntâu hlôngr tsangr hur tso tsês siz zuôr nzur; chor cêr chei kuz, saz xangr kuz; box lưx hur siz zuôr haz chuôz zis…
 • Bor chir zos qox tuôv tsưr ziv Đảng, saz pêx xinhv
 • 17/06/2021 10:08
 • Chor shông đhâu, bor chir tưz kruôz ntuôl huv six, muôx kangz hâu chor chuv trương, cêr chei ntơưv Đảng, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs; has txus nênhs jông đăngs nuv jông, chor mô hinhx uô nox, uô luôv muôx kangz hâu haz thuôv chor hiênx tươngs tsi jông, kuz…
 • Côngv têk tu luz nênhx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 10/06/2021 14:24
 • Iz făngz trâu saz uô muôx kangz hâu chor tsangz cxênhx, jưs anr, chinhr sach minhx cxưx ntơưv cơ cuan Têz qơưs, chor tsov cưv tsôngv langx, đoanx thêv, câu lax bôx, tsêr saz jông… tưz chênhr mangx côngv têk bov đamv an sinh tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.
 • Nâm Nung trâu saz txu pluôl truôx đrênhk
 • 03/06/2021 11:10
 • Xar Nâm Nung (Krông Nô) muôx 1.945 tsêr đrul 8.428 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 60%. Chor shông đhâu, trôngx qơư tsinhr zov chênhr hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôl, pangz jông luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx trâu Pêx xinhv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.