Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đưc Minh trâu saz uô tar mux tiêu cxiv tsang jêx jos yaz
 • 10/11/2016 14:58
 • Nôngz nhôngs đhâu, lo zov chênhr, pangz ntơưv Đangv, Têz qơưs, cxuô cxênhx chinhr cuênx đrul côngv têk pangz ntơưv pêx xinhv, xar Đưc Minh (Đăk Mil) tưz uô tar 16/19 tiêu chir hur Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz.
 • Jos K62 hnuz nuôr
 • 03/11/2016 16:51
 • Jos căn cưr cach mangx K62, xar Đăk D’rô (Krông Nô) nhis nuôrmuôx 345 tsêr đrul 1.300 ntâu tus nênhs, tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Ê đê, Zir, Nduôr, Nungx txir yangx 35%.
 • Tâm Thăngr sir jul txu pluôs
 • 27/10/2016 11:23
 • Xar Tâm Thăng (Chư Jut) muôx 2.923 tsêr đrul 13.825 tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs txir 30%. Chor shông đhâu, trôngx qơư los six zov chênhr cxuôv yaiz, txu pluôs, uô jông tsuô pêx xinhv luz nênhx chiax nhoz.
 • Nux grê ntơưv Jưs anhr 3 EM nhoz xar Đăk Wer
 • 29/09/2016 14:44
 • Hur shông 2015 – 2016, Jưs anr Cxangz nzir năng lưx chuôz thênhx truôx đrênhk truô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông (Jưs anr 3EM) ntơưv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz kra ntâu mô hinhx uô cinh têr truô ntâu chuôz zis pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs đrul ntâu pơưk nux grê cinh têr li: Zus nhux đangs shang nhuôs, chos tsơưz Nam Mir, mit nghês, zus kaz, phưx txoz, cax phê cinh joanh…
 • Quangv Khê chos ntâu zangv kôngz
 • 08/09/2016 10:41
 • Tangs nro xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx yangx 3.900 ha cax phê, phưx txoz, yuôx zêx, cax ji, cao su, jâuz cangz... haz ntông nox txir cxuô zangv.
 • Hlôngr yaz nhoz Bu Boong
 • 23/08/2016 14:08
 • Jos Bu Boong, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) zos qơư thâuv ndur Phap cxiv tsang đônx Bu Mera uô trung tâm uô tưx haz trâu txiv phong tsox đâur tranh ntơưv tsôngv box minhx cxưx M’nông (zos anh hungx N’Trang Lơng chox kra hur ntu 1911 – 1935).
<< <  13  14  15  16  17  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.